Fagkonferanse 9. juni sett av datoen/ save the date

I anledning Kirkens Bymisjon i Bergen sitt 20. års jubileum inviterer vi til fagkonferanse 9. juni på Radisson Sas hotel Bryggen.

Tema: Hva blir rollen til frivillig og ideell sektor i fremtidens bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering?

  • Fagkonferanse med kjente politikere, akademikere, organisasjoner og berørte
  • For fagpersoner i offentlig, ideell og privat sektor

Sett av datoen 9. juni

Kirkens Bymisjon i Bergen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.