Nagyböjt 3. vasárnapja "Kereszt által lőn a világ öröme."

Nagyböjt harmadik vasárnapján Egyházunk némileg "váratlanul" a Szent Keresztre irányítja figyelmünket. Váratlanul, mivel a Keresztre és az Úr Jézus kereszthalálára a Nagyböjt után, Nagypénteken készülünk emlékezni, böjti futásunk viszont még csak féltávnál jár. Mi a célja Egyházunknak ezzel az "elővételezéssel"?

A Te kereszted előtt leborulunk, Urunk és a te szent föltámadásodat dicsőítjük!
Templomainkban vasárnap reggel kihelyezzük a Szent Keresztet és a következő péntek délutánig kint hagyjuk.

Egyházunk ezen a vasárnapon arra hív minket, hogy fejezzük ki hálás tiszteletünket és szeretetünket az Úr Jézus Szent Keresztje előtt (ezért Kereszthódoló vasárnap). "A Te kereszted előtt leborulunk, Urunk és a te szent föltámadásodat dicsőítjük!" - énekeljük, miközben leborulunk a Szent Kereszt előtt. Vagyis már a Nagyböjt utáni húsvéti örömre gondolunk, melynek forrása Krisztus Urunk feltámadása. Valóban elővételezése ez a nagyheti eseményeknek, de nemcsak a Keresztre tekintünk, hanem a feltámadás örömét "ízlelgetjük".

Hála, szeretet, tisztelet

Az Úr Jézus Keresztje előtt leborulva hálánkat, szeretetünket és tiszteletünket fejezzük ki.

  • Hálánkat a megváltásért. Azért, hogy az Isten Egyszülött Fia érettünk emberré lett és magára vette az emberi természettel együtt legnagyobb félelmeinket is: a szenvedést és a halált.
  • Szeretetünket, mellyel válaszolunk Isten szeretetére, aminek az Úr Jézus kereszthalálával legnagyobb jelét adta.
  • Tiszteletünket, mert megrendülve szemléljük megváltásunk "mikéntjét", az alázatnak azt az útját, melyen az Atya elküldte hozzánk Egyszülött fiát.
„Kereszt által lőn a világ öröme"

A Szent Keresztre tekintve mérhetetlen szenvedést, kiszolgáltatottságot és igazságtalanságot látunk. Ennek ellenére nem kétségbeesés és reménytelenség tölti el szívünket, mert Jézus, Aki érettünk a szenvedést és halált alázatosan elfogadta, feltámadásával a halált legyőzte. A szenvedő Krisztusban már a feltámadt Urat is látjuk, ezért a Kereszt reménnyel és örömmel tölt el minket: "Kereszt által lőn a világ öröme" - imádkozzuk az utrenyében.

"Kereszt által lőn a világ öröme"

Vasárnap a templomunkban kihelyezett Szent Kereszt a föltámadás örömhírével vár minket! Siessünk hozzá, boruljunk le előtte hálás szeretettel!

Szeretettel várunk!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.