Rosalía de Castro BIografía

-Bibliografía-

O seu nacemento foi en Santiago de Compostela cara o ano 1837.

O pai era sacerdote e a nai era fidalga, o cal a condicionou a pasar asua infancia nunha aldea chamada Ortoño,a sua tutora legal nese momento foi a sua tia paterna.

Ó vivir no campo empeza a fastinarse pola naturaleza e plasmalas nas obras literarias.

Na adolescencia pasou a vivir coa sua nai ,en Santiago , onde desarollou pasion pola lengua galeguista .

No liceo da xuventude fai boas migas , con: Eduardo Pondal e Aurelio Aguirre , no que fixo que faceran xuntos veladas literarias.

En Madrid coñeceu a Manuel Murguía , có que mais tarde casouse.

Nos ultimos anos da sua vida pasouna en Padron.

A fecha do seu falecemento foi no ano1885.

-Aspectos e pensamentos -

O seu caracter influiu a o afastamento social e ao seu pesimismo.

Asumeu o papel de muller literaria con incentiva a rebeldía,xa que sempre estaba nun medio ostil a o ser unha muller escritora, no que dicho momento da sociedade o que facia estaba mal visto , xa que considerabase que o papel de creacion literaria coma moitas outras estaban resarvadas ó home.

-Obras-

As suas duas obras mais importantes recoñecidas foron: Cantares Galegos (no ano 1863) e As Follas Novas (no ano 1880). Esto fixoa facerse simbolo da identidade do pobo Galego.

Os Cantares Galegos foron escritos integramente en Galego.

Created By
Javier
Appreciate

Credits:

Hecho por mi

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.