Loading

www.UndebBangor.com

Ymrwymiad Cymunedol Covid-19

Bydd hon yn flwyddyn fel dim un arall, yr adeg yma o'r flwyddyn byddem fel arfer yn dweud: ‘Mwynhewch cael hwyl a chymerwch ran’ ond nawr ein bod wedi dychwelyd i'r campws yng nghanol pandemig byd-eang, y tro yma rydym hefyd yn gofyn i chi fod yn ddiogel a bod yn gyfrifol. Tra ein bod yng nghanol y y pandemig yma gallwn ni dal gael amser da, ond mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb, nid yn unig i gadw ein hunain yn ddiogel ond i bawb arall hefyd - ein ffrindiau cwrs, y rhai da ni’n byw â nhw, ein darlithwyr a chymuned ehangach Bangor. Gofynnwn ichi ymrwymo i Ymrwymiad Cymunedol Covid-19 Prifysgol Bangor. Mae'r ymrwymiad hwn yn amlinellu'r nifer o ffyrdd y byddwn yn cefnogi ein gilydd ac yn sicrhau y gall pob un ohonom helpu i gadw'r Brifysgol yn lle diogel i astudio, gweithio a byw ynddo.

Covid-19 Community Commitment

This will be a year like no other, this time of year we would normally be saying: ‘Have Fun and Get Involved’ but now we've returned to campus with a global pandemic, this time we’re also asking you be safe and be responsible. Whilst we're in this pandemic we can still have a good time, but we all have a responsibility, not just to keep ourselves safe but to everyone else too - our course mates, our housemates, our lecturers and the wider community of Bangor. We ask you to pledge to the Bangor University Covid-19 Community Commitment. This commitment outlines the many ways in which we will support each other and ensure that we can all help to keep the University a safe place to study, work and live.

Enwebwch Eich Hun i Fod yn Gynghorydd Myfyrwyr

Mae Cynghorwyr Myfyrwyr yn gynrychiolwyr myfyrwyr ac yn eistedd ar y Cyngor Myfyrwyr. Mae rhedeg am swydd Cyngor Myfyrwyr yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i brofiad myfyrwyr a gwneud newidiadau cadarnhaol ledled y Brifysgol.

Mae'r enwebiadau'n cau yfory ar 2 Hydref am 5pm, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a'r dudalen enwebiadau.

Nominate Yourself to Be a Student Councillor

Student Councillors are representatives of the student body and sit on the Student Council. Running for a Student Council position is a great chance to make a difference to the student experience and make positive changes across the University.

Nominations close tomorrow on 2nd October at 5pm, click here for more info and the nominations page.

Cofrestrwch i fod yn Gynrychiolydd Cwrs

Mae bod yn Gynrychiolydd Cwrs yn gyfle gwych i wneud newid go iawn yn eich ysgol. Mae hefyd yn brofiad gwych sy'n mynd yn bell tuag at eich datblygiad personol ac yn edrych yn wych ar eich CV! Dyma'ch cyfle i fod yn llais i fyfyrwyr yn eich ysgol sy'n ymladd am newidiadau cadarnhaol sy'n effeithio ar eich profiad academaidd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn gynrychiolydd cwrs, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio yma. Mae'r cyfnod cofrestru ar agor tan ddydd Sul, Hydref y 4ydd.

Sign up to be a Course Rep

Being a Course Rep, is a great opportunity to make real change within your school. It's also a great experience that goes a long way towards your personal development and looks great on your CV! This is your chance to be the voice of students in your school fighting for positive changes that affect your academic experience.

If you’re interested in becoming a course rep, all you need to do is click here to sign up. The sign up period is open until Sunday, October the 4th.

Mis Hanes Pobl Dduon - Gweithdai Dealltwriaeth Mae Bywydau Duon o Bwys

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn amser inni ddod at ein gilydd a gobeithio dysgu gwersi ar gyfer y presennol a'r dyfodol. Mae'n amser i anrhydeddu'r ymrwymiad i ddysgu a sefyll yn unedig yn erbyn hiliaeth. Mae'n amser i adfer hanes ac ail-ddychmygu sut y bydd ein hanes a rennir yn cael ei adrodd yn y dyfodol. Yn y blynyddoedd a fu, Hydref oedd yr unig amser o'r flwyddyn pan mae'r DU wedi bod yn siarad am gyflawniadau pobl Ddu ym Mhrydain. Gobeithio y bydd digwyddiadau 2020 yn gatalydd i hanes pobl dduon gael ei rannu'n llawer ehangach.

Mae gennym gyfres o Weithdai Dealltwriaeth dan Arweiniad Myfyrwyr ‘Mwy na’r 10fed Mis’ a ddefnyddir er mwyn dangos ein bod eisiau dathlu pobl ddu yn fwy na'r 10fed mis, sydd yn adnabyddus fel mis hanes pobl dduon. Mae'r Gweithdai dealltwriaeth yn gyfres o weithdai sydd wedi'i sefydlu er mwyn dathlu hanes pobl dduon, cyfranogiad pobl dduon, a phobl dduon yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Bydd y gweithdai yma yn trafod hanes pobl ddu yn y deyrnas unedig, cyngor cyfreithiol, rhwydweithiau cefnogaeth, a cyfranogiad pobl ddu yng Nghymru a mwy!

Cofrestrwch ar gyfer y gweithdai yma.

Black History Month - Insight Workshops Black Lives Matter

Black History Month is a time for us to come together and hopefully learn lessons for the present and the future. It’s a time to honour the commitment to learning and standing united against racism. It’s a time to reclaim history and re-imagine how our shared history will be told in the future. In years gone by, October has been the only time of year when the UK talks about the achievements of Black people in Britain. Hopefully, the events of 2020 will be a catalyst for Black history to be shared much more widely.

We have a series of Student-Led Insight Workshops ‘More than the 10th Month’ which is used to highlight that we want to celebrate black people more than the 10th month of the year, which is commonly known as Black History Month. Insight is a series of workshops that were set out to celebrate black history, black contribution and black people overall in the UK. These workshops will cover many areas such as black history in the UK, legal advice, support networks, black contribution in Wales and so much more.

Sign up for these workshops here.

Wythnos Am Wastraff - Byddwch yn Rhan o Chwyldro Adnoddau Bangor

Mae'r Wythnos Am Wastraff yn cychwyn ddydd Llun 5 Hydref; wythnos wedi'i threfnu gan Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor. Mae yna bob math o ddigwyddiadau cyffrous sy'n gysylltiedig â gwastraff trwy gydol yr wythnos i chi gymryd rhan ynddynt, a chadwch llygad allan am lansiad y gystadleuaeth Arwr Adnoddau, mae yna wobrau gwych i'w hennill! Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y digwyddiadau a'r gystadleuaeth yma.

Rydym hefyd wedi trefnu rhai digwyddiadau fel rhan o'r wythnos felly cadwch lygad ar ein facebook a'n gwefan i gael mwy o wybodaeth ar sut i gofrestru.

  • Gweithdy Crefftio Masg - 6/10/20, 6: 30yp, Zoom (gwefan Undeb Bangor) + llif byw Facebook.
  • Sesiwn Casglu Sbwriel - 8/10/20, 12:00 yp, Cyfarfod tu allan i Pontio (gwefan Undeb Bangor)
Waste Awareness Week - Be a Part of Bangor’s Resource Revolution

Waste Awareness Week starts on Monday 5th of October; a week organised by Bangor University's Sustainability Lab. There are all sorts of exiting waste related events throughout the week for you to get involved with, and keep and eye out for the launch of the Resource Rebel competition, there are some great prizes to be won! Find more information about the events and competition here.

We have also organised some events as part of the week so keep an eye out on our facebook and website for more info on how to sign up.

  • Mask Crafting Workshop - 6/10/20, 6:30pm, Zoom (Undeb Bangor website sign-up) + Facebook livestream.
  • Litter Pick - 8/10/20, 12:00pm, Meet outside Pontio (Undeb Bangor website sign-up)
Arolwg Croeso

Mae'r Arolwg Croeso yn gyfle i chi cael dweud eich dweud wrth y Brifysgol am eich profiad yng nghyfnod Croeso 2020. Mae wedi bod yn gyfnod Croeso gwahanol iawn a mae eich adborth yn bwysig.

Cwblhewch yr Arolwg yma.

Croseo Survey

The Croeso Survey is your chance to have your say about your Welcome 2020 experience. It’s been a very different Welcome period and your feedback is very important.

Complete the survey here.

Eich Iechyd Meddwl a Lles

Mae Student Space yma i wneud pethau'n haws i chi ddod o hyd i'r gefnogaeth y mae arnoch ei hangen yn ystod pandemig y coronaferiws. Ewch i studentspace.org.uk

Cofiwch y gallwch chi ymuno â'n trafodaeth grŵp ar-lein gyda'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl a Cyswllt@Bangor bob prynhawn Mercher am 1pm i siarad am bob agwedd ar lesiant. Nid ydych o dan unrhyw bwysau i siarad; gallwch wrando, a gallwch anfon neges breifat at un o'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl i ofyn am apwyntiad yn y sesiwn galw heibio sy'n dilyn. Er mwyn ymuno efo’r sesiynau yma cysylltwch gyda brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

Your Mental Health and Wellbeing

Student Space is making it easier for you to find the support you need during coronavirus. Head over to studentspace.org.uk

Remember that every Wednesday afternoon at 1pm you can join our online group discussion with the Mental Health Advisors and Connect@Bangor to talk about all aspects of well-being. You are under no pressure to speak; you can just listen, and you can private message one of the Mental Health Advisers to request an appointment in the drop-in session that follows. To join these session contact brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate