Tương Nam Đàn Đặc sản truyền thống xứ Nghệ

Tài sản cố định có thể cạn kiệt, nhưng tài sản trí tuệ sẽ luôn phát triển theo sức sáng tạo của con người. Giá trị tài sản hữu hình luôn được nâng cao nhờ những giá trị vô hình. Dự án bộ nhận diện thương hiệu TƯƠNG NAM ĐÀN được thực hiện nhằm bảo vệ và phát triển những giá trị truyền thống cốt lõi của sản phẩm tương. Một món ăn truyền thống một nét văn hóa dân tộc.
Created By
Công Trung Nguyễn
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.