Sikap bantu-membantu penting dalam kehidupan By Syuaib

Pada zaman ini, kita tidak dapat lihat banyak orang bantu-membantu orang lain. Di dalam Singapura, ia adalah jarang untuk melihat orang tolong-menolong. Kita sering melihat orang terjatuh atau gelang seseorang terjatuh, tetapi kita tidak menolong mereka. Berikut merupakan kerana saya rasa kita semestinya bantu-membantu.

Saya rasa bantu-membantu sangat penting kerana jika kita mahu orang membantu kita, kita harus membantu orang juga. Ia adalah adil jika kita melakukannya dengan cara ini. Seperti contoh, kalau saya menolong Taufiq apabila dia terjatuh, lain hari pula, kalau saya terjatuh, Taufiq akan menolong saya. Sebab ini, saya rasa ia penting untuk kita bantu-membantu.

Saya juga rasa bantu-membantu sangat penting kerana ia patut dijadikan sebahagian daripada kehidupan kita. Seperti contoh, kalau kita melihat seorang tua terjatuh dan orang sebelahnya tidak peduli, akan kamu menolong dia? Sebab itu, saya rasa bantu-membantu sangat penting.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.