Loading

GERMATIK OPDRACHTEN 1.F.1 - 1.F.18

ANTWOORDEN

1.F.1

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Bitte

2. d.. Pflaster

3. d.. Pfandhaus

4. d.. Finale

5. d.. Saft

6. d.. Tisch

7. d.. Befehlsgewalt

8. d.. Vereinigte Königreich

9. d.. Leopard

10. d.. Ufer

1.F.2

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Nachteil

2. d.. Flur

3. d.. Kinn

4. d.. Geschehen

5. d.. Bericht

6. d.. Anzahl

7. d.. Training

8. d.. Baby

9. d.. Denken

10. d.. Beweis

1.F.3

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Gepäck

2. d.. Nerz

3. d.. Anwachsen

4. d.. Rhythmus

5. d.. Befehl

6. d.. Elfenbeinküste

7. d.. Ferkel

8. d.. Aftershave

9. d.. Henkel

10. d.. Fischerei

1.F.4

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Januar

2. d.. Huhn

3. d.. Sonntag

4. d.. Gequassel

5. d.. Sicht

6. d.. Taxi

7. d.. Hobby

8. d.. Krach

9. d.. Meer

10. d.. USA

1.F.5

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Entlassung

2. d.. Mohnsamen

3. d.. Seele

4. d.. Tradition

5. d.. Malz

6. d.. Rudel

7. d.. Enkel

8. d.. Appartement

9. d.. Schreibtisch

10. d.. Badeanzug

1.F.6

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Torte

2. d.. Probe

3. d.. Rollladen

4. d.. Praline

5. d.. Trinkgeld

6. d.. Adresse

7. d.. Auto

8. d.. Fäulnis

9. d.. Kabel

10. d.. Schrift

1.F.7

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Amboss

2. d.. Verlies

3. d.. Kamera

4. d.. Ratschlag

5. d.. Verkehr

6. d.. Türkei

7. d.. Ostern

8. d.. Kiste

9. d.. Fenster

10. d.. Prozess

1.F.8

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Aussicht

2. d.. Geschichte

3. d.. Anstreicher

4. d.. Nachricht

5. d.. Neckar

6. d.. Donau

7. d.. Studium

8. d.. Frage

9. d.. Schild

10. d.. Kraftfahrzeugschein

1.F.9

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Strand

2. d.. Laden

3. d.. Anzug

4. d.. Gesetz

5. d.. Gebäude

6. d.. Handwerk

7. d.. Regenwald

8. d.. Moment

9. d.. Park

10. d.. Portemonnaie

1.F.10

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Teppich

2. d.. Ragout

3. d.. Fallschirm

4. d.. Tatsache

5. d.. Game

6. d.. Norden

7. d.. Eiche

8. d.. Gericht

9. d.. Haut

10. d.. Apparat

1.F.11

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Gärtnerei

2. d.. Umwelt

3. d.. Bahn

4. d.. Eigenschaft

5. d.. Fax

6. d.. Katastrophenplan

7. d.. Park

8. d.. Sattel

9. d.. Respekt

10. d.. Unrat

1.F.12

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Eichhörnchen

2. d.. Gewalt

3. d.. Slowakei

4. d.. Lohn

5. d.. Redensart

6. d.. Wölfin

7. d.. Öl

8. d.. Sand

9. d.. Süßigkeit

10. d.. Gesellschaft

1.F.13

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Blick

2. d.. Refrain

3. d.. Moped

4. d.. Haushalt

5. d.. Kreuzpunkt

6. d.. Säure

7. d.. Weltraum

8. d.. Fahrrad

9. d.. Video

10. d.. Dose

1.F.14

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Spaß

2. d.. Gefahr

3. d.. Mitte

4. d.. Rhein

5. d.. Fussboden

6. d.. Richtigkeit

7. d.. Geduld

8. d.. Akteur

9. d.. Schuss

10. d.. Oder

1.F.15

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Misswirtschaft

2. d.. Betreff

3. d.. Winkel

4. d.. Haltestelle

5. d.. Tischbein

6. d.. Abfahrt

7. d.. Fotoapparat

8. d.. Aspekt

9. d.. Sommer

10. d.. Solo

1.F.16

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Elf

2. d.. Vorteil

3. d.. Systemverwaltung

4. d.. Stockwerk

5. d.. Plan

6. d.. Meldung

7. d.. Tor

8. d.. Alter

9. d.. Obrigkeit

10. d.. Gefahr

1.F.17

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Warenprobe

2. d.. Einhorn

3. d.. Wolf

4. d.. Armbanduhr

5. d.. Wald

6. d.. Eins

7. d.. Rekord

8. d.. Maut

9. d.. Stahl

10. d.. Mountainbike

1.F.18

Der, die of das

Uitzonderingen? (2)

A1 - OBIT

1. d.. Girokonto

2. d.. Speise

3. d.. Missbrauch

4. d.. Gemüse

5. d.. Schweiß

6. d.. Bonbon

7. d.. Diesel

8. d.. Kuh

9. d.. Fach

10. d.. Zwei

Credits:

Created with images by abbilder - "S1" • White77 - "boys kids children" • chunchun - "lantern light lamp" • real-napster - "sylvester rocket fireworks" • erix! - "Malz Dwarf" • weisserstier - "120411_Torte" • Skitterphoto - "anvil smith hammer" • stux - "brush roll painter" • Romi - "purse money wallet" • tpsdave - "parachutes parachutists plane" • markusspiske - "nursery garden plant" • 631372 - "red squirrel rodent nature" • Unsplash - "moped riding scooter" • Cepuk - "Rhein" • springfeld - "Minimalesstisch" • ollesvensson - "goal" • dirkvorderstrasse - "Ampelfrau" • jill111 - "vegetables garden harvest"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.