Sandsbro INTENSIVT ARBETE PÅGÅR EFTER BRANDEN

Efter branden på Sandsbro skola i söndags pågår nu ett omfattande och intensivt arbete med att göra det möjligt med skolstart på tisdag i nästa vecka.

Under gårdagen arbetade grävskopor och lastbilar med att få bort resterna efter branden, så att det skulle bli möjligt att komma åt rör och ledningar under marken. På onsdagen fortsatte arbetet med att få fram vatten och värme till de kvarvarande delarna av skolan.

Samtidigt pågår arbetet med att hitta ersättningslokaler på såväl kort som lång sikt.

– Vidingehem har under dagen tecknat avtal med Scouterna och vi för samtal med bland andra Växjö stift och Sandsbro AIK om tillgång till lokaler under den närmsta tiden, säger Vidingehems vd Stefan Blomkvist.

Parallellt pågår arbetet med ta fram lokaler i form av modulbyggnader, för att möjliggöra undervisningen under den tid det tar att återuppbygga skolan.

– Vi lägger också stor kraft på att göra miljön så säker som möjligt, inte minst vad gäller trafiksituationen runt skolan.

Credits:

Vidingehem AB 2017

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.