port folio by pawinee tiengpa

ประวัติส่วนตัว

  • ชือ นางสาวภาวินี เทีบงปา ชื่อเล่น จิ๋ว
  • เกิดเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ 2536
  • สัญชาติไทย
  • ศาสนาพุทธ
  • ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 17 ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน17 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับทางมหาลัย

  • รับน้องของทางมหาวิทยาลัยและของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • พิธีไหว้ครู
  • การจักอบรมและการเข้าฟังการบรรยายต่างๆ
  • การร่วมเข้าเชียร์กีฬาของทางมหาวิทยาลัย
ร่วมเชียร์ให้กำลังนักกีฬาในการแข่งฟุตบอล
เข้าร่วฟังการบรรยายของคณะ
ร่วมทำบุญตักบาตรของคณะ และช่วยบริการประชาชนที่มาร่วมงาน

กิจกรรมจิตอาสา(บางส่วน)

แจกขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนชนบท
แจกขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนชนบท
แจกขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนชนบท
แจกขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนชนบท
แจกขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนชนบท
แจกขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนชนบท

วีดีโอแนะนำตนเอง และ แนะนำหนังสือ e-book

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.