Windenergie Gemaakt door: Niels Kemme

Hoe werkt windenergie?

Door de wind gaat de wieken draaien. Daardoor gaat de tandwielkast draaien en word het naar de generator overgebracht. Die generator maar er elektriciteit van. Er zit een magneet in de generator. Als de generator gaat bewegen gaat ook de magneet bewegen. Ze draaien dan zo hard dat er geladen deeltjes vrij komen. Door die geladen deeltjes komt er elektriciteit vrij. Die elektriciteit gebruiken wij dan. Als zijn nu al in nederland 150000 windmolens. En van al die windmolens wekken ze 4.8 % op voor nederland.

De Geschiedenis van de molen.

Een Chinese windmolen.

De eerste windmolen kwam uit Iran daar werden ze gebruikt voor het malen van graan en voor het water op te pompen. De Chinezen maakten ook windmolens. Deze molens werden gebruikt om water naar de rijstvelden te pompen. De eerste windmolen die in Nederland kwam werd in 1221 gemaakt. De windmolens werden vroeger gebruikt voor het malen van graan en om water mee op te pompen. In de 17e eeuw is de eerste Nederlandse windpark gemaakt. De windpark lag in de Zaanstreek.

Voordelen en nadelen.

De voordelen zijn dat het milieuvriendelijker is, het is veel beter voor mensen en dieren en het electriciteit is veel schoner.

De nadelen zijn dat er jaarlijks duizenden volgels dood gaan door de wieken en het kost heel veel geld. Veel mensen vind het ook horizonvervuiling omdat ze de windmolens niet mooi vinden.

Toekomstige ontwikkeling.

Ze denken dat er in 2050 als 25 tot 30% word opgewekt door windenergie. Om zoveel elektriciteit op te wekken moeten ze ook om zeeën en oceanen windmolens gaan bouwen. Ze denken ook dat er in 2023 de helft van de nederland onder stroom zit wat word gemaakt door windenergie.

Einde

Credits:

Created with images by jack_of_hearts_398 - "20080209 04 Biddinghuizen" • Arend Vermazeren - "windmill B&W" • jinterwas - "Rainbow over the barrier #3" • Smabs Sputzer - "Windmolen" • Pexels - "energy field grass" • Arend Vermazeren - "windmill B&W"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.