Loading

GERMATIK OPDRACHTEN 1.D.1 - 1.D.20

ANTWOORDEN

1.D.1

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Unterschrift

2. d.. Märchen

3. d.. Telefon

4. d.. Volvo

5. d.. Weltmeisterschaft

6. d.. Motor

7. d.. Frechheit

8. d.. Regen

9. d.. Essen

10. d.. Elefant

1.D.2

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Telefonistin

2. d.. Mülltonne

3. d.. Krankheit

4. d.. Baby

5. d.. Winter

6. d.. Russe

7. d.. Niederländer

8. d.. Stunde

9. d.. Geräusch

10. d.. Kampf

1.D.3

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Bürokratie

2. d.. Kater

3. d.. Kälte

4. d.. Messer

5. d.. Betrag

6. d.. Automation

7. d.. Hass

8. d.. Fräulein

9. d.. Klage

10. d.. Vertrag

1.D.4

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Besuch

2. d.. Befehl

3. d.. Religion

4. d.. Häuslein

5. d.. Melodie

6. d.. Verletzung

7. d.. Dirigent

8. d.. Hürdenlauf

9. d.. Bäuerin

10. d.. Schlafen

1.D.5

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Vase

2. d.. Gebäude

3. d.. Köchin

4. d.. Anschrift

5. d.. Pferd

6. d.. Admiral

7. d.. Universität

8. d.. Volkswagen

9. d.. Lehrling

10. d.. Adresse

1.D.6

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Lehrerin

2. d.. Liebling

3. d.. Schwimmbad

4. d.. Kind

5. d.. Gesetz

6. d.. Stier

7. d.. Reise

8. d.. Handschrift

9. d.. Vater

10. d.. Brot

1.D.7

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Wetter

2. d.. Gast

3. d.. Lösung

4. d.. Aufgabe

5. d.. Arbeitnehmer

6. d.. Mädchen

7. d.. BMW

8. d.. Bushaltestelle

9. d.. Polizei

10. d.. Schülerin

1.D.8

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Junge

2. d.. Öffnung

3. d.. Minute

4. d.. Tasche

5. d.. Amerikaner

6. d.. Zeitung

7. d.. Anruf

8. d.. Schwester

9. d.. Film

10. d.. Spieler

1.D.9

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Blatt

2. d.. Januar

3. d.. Strom

4. d.. Bauer

5. d.. Technik

6. d.. Fabrik

7. d.. Freitag

8. d.. Ei

9. d.. Problem

10. d.. Kollegin

1.D.10

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Münze

2. d.. Traktor

3. d.. Reparation

4. d.. Mikroskop

5. d.. Eltern

6. d.. Familie

7. d.. Gemälde

8. d.. Geburtstag

9. d.. Preis

10. d.. Schrei

1.D.11

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Vorfall

2. d.. Händler

3. d.. Tragödie

4. d.. Soldat

5. d.. Geräusch

6. d.. Sommerferien

7. d.. Telefon

8. d.. Türkei

9. d.. Sturm

10. d.. Ecke

1.D.12

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Woche

2. d.. Freundschaft

3. d.. Sommer

4. d.. Mond

5. d.. Sieben

6. d.. Gemütlichkeit

7. d.. Sonne

8. d.. Freiheit

9. d.. Mittwoch

10. d.. Röslein

1.D.13

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Mittag

2. d.. Nervosität

3. d.. Vermutung

4. d.. Übung

5. d.. Wirtschaft

6. d.. Computer

7. d.. Schwur

8. d.. Romantik

9. d.. Arzt

10. d.. Hengst

1.D.14

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Halskette

2. d.. Dezember

3. d.. Jahr

4. d.. Liebling

5. d.. Dusche

6. d.. Mannschaft

7. d.. Bäckerei

8. d.. Passagier

9. d.. Programm

10. d.. Bäcker

1.D.15

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Plan

2. d.. Matrose

3. d.. Experiment

4. d.. Streit

5. d.. Ergebnis

6. d.. Freundschaft

7. d.. Anfang

8. d.. Schlafen

9. d.. Schlaf

10. d.. Oktober

1.D.16

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Wasser

2. d.. Wirkung

3. d.. Einladung

4. d.. Märchen

5. d.. Schnee

6. d.. Fabrikant

7. d.. Konferenz

8. d.. Lachen

9. d.. Verhältnis

10. d.. Schraube

1.D.17

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Französin

2. d.. Norden

3. d.. Trainer

4. d.. Papier

5. d.. Atom

6. d.. Physik

7. d.. Operation

8. d.. Franzose

9. d.. Bankier

10. d.. Energie

1.D.18

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Straße

2. d.. Geschäft

3. d.. Metall

4. d.. Königin

5. d.. Lyrik

6. d.. Direktor

7. d.. Polizist

8. d.. Holz

9. d.. Million

10. d.. Feuer

1.D.19

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Gesellschaft

2. d.. Warnung

3. d.. Vorschlag

4. d.. Film

5. d.. Reperatur

6. d.. Wunsch

7. d.. Gewitter

8. d.. Station

9. d.. Fußballspielerin

10. d.. Apfelsine

1.D.20

Der, die of das

Allerlei

A1 - OBIT

1. d.. Fahrrad

2. d.. Matrose

3. d.. Brauch

4. d.. Februar

5. d.. Vögelein

6. d.. Beginn

7. d.. Dummheit

8. d.. Nest

9. d.. Gewohnheit

10. d.. Trinken

Credits:

Created with images by rafabordes - "legal attorney jurist" • blickpixel - "waste separation mülltonnen recycling" • Didriks - "New Kyocera Knives at Local Root" • domeckopol - "athletics sport hurdles" • yonmora - "volkswagen.JPG" • Cristian Ştefănescu - "Simply summer" • LeilaSchmidt - "bmw museum munich germany" • LeSpecialiste - "bag cooler non-woven" • stevepb - "crowded nest egg" • stux - "euro 1 coin" • dennis.cieplik - "IMG_2668" • Lee_seonghak - "a total solar eclipse the night sky" • Unsplash - "doctor dentist dental" • Unsplash - "woman model portrait" • AdinaVoicu - "girl rabbit friendship" • anka.albrecht - "schrauben / screws" • Unsplash - "aurora borealis northern" • WikiImages - "queen england elizabeth ii" • skeeze - "lightning strike night" • fsHH - "alster hafengeburtstag sailors"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.