Loading

MacLawye® Rok XI - Marzec 2018

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI - ROK XI - 03/2018

Okładka miesiąca jest specjalną stroną dedykowaną na smartfony, która publikowana jest z początkiem każdego miesiąca i zawiera linki do najpoczytniejszych tekstów z miesiąca ubiegłego oraz jest sukcesywnie aktualizowana o linki do wpisów bieżących.

Temat w MARCU 2018

LOBBING

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

W magazynie MacLawye® piszemy o legislacji i lobbingu jedynie w formie publicystycznej, natomiast o przebiegu procesu legislacyjnego poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt piszemy w dodatku specjalnym LOBBING™

USTAWA o ZMIANIE USTAWY o IPN

W marcu obchodzimy 50. rocznicę wydarzeń 1968 r. Warto pamiętać tamten czas. Warto zastanowić się nad tym jak łatwo w Polsce rozbudzić antysemickie nastroje. W lutym Sejm Rzeczypospolitej uchwalił niepotrzebną, głupią i nieegzekwowalną ustawę o zmianie ustawy o IPN. Jej efektem są straty wizerunkowe Polski, pogorszenie z wielkim trudem budowanych dobrych stosunków z Izraelem i nader wyraźne rozbudzenie nastrojów antysemickich w polskim społeczeństwie.

FELIETONY

Adwokackie spojrzenie na wydarzenia polityczne oraz wpływ polityki na proces tworzenia prawa

Adwokatura & Adwokaci

Jan Michał Stuchly - poeta, artysta malarz, adwokat
TEMATY ROZMAITE

Zapraszamy na nasze strony

Credits:

© by MacLawye® - Jerzy Marcin Majewski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.