Owl from the moon Poster design

Poster design

Dette design har jeg lavet ud fra egne ønsker til pynt på væggen derhjemme. Jeg elsker ugler, det mystiske og især natten. Dette blev min inspiration til designet. Arbejdet er udført i Adobe Photoshop.

© 2017 Rikke Louise Carlsson

Anvendte billeder til designet

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.