כנס בכל לבבך תשע"ז צילום: דוד שטיין

בהפסקה

בהפסקה
היריד
האחים רוחמה בן יוסף ועקיבא תורג'מן בהופעה ראשונה
קצת מאחורי הקלעים
Created By
דוד שטיין
Appreciate

Credits:

צילום: דוד שטיין - צילום בעין טובה

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.