Vormgeven Periode 3 Mobiele games: beschrijf een mobiele game of een android experiment!

Dit spel heet: Parking Mania! In dit spel heb je te maken met meerdere mogelijkheden dan alleen tap. Tap gebruik je hier bijna alleen maar om te "toeteren" of door op Pauze te klikken. Voor de rest gebruik je Tilt voor sturen (meestal, je kan ook kiezen voor een stuur in je beeldscherm). Swipe voor het gasgeven (meestal, je kan er ook voor kiezen om gaspedalen te gebruiken, deze zijn zeer gevoelig en onhandig te gebruiken.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.