ESTAFERMS de BESALÚ

Es considera que els Estaferms eren com un sometent, meitat pagès meitat soldat, que quan sentien "tocar a rebato" havien d'anar a defensar el castell del Comte o de l'amo.

La base del vestit està formada per una camisa i uns pantalons de color blanc, amb una faixa vermella, mitjons blancs i espardenyes de betes. Aquesta part de la vestimenta és igual per a tots els components de la formació, juntament amb el casc. La faixa de la cintura té un extrem que penja a un costat, i que duu brodat el cor i les set espases.

La gent tenia a casa seva el casc i la llança, i d'aquí ve que, quan es va fundar la Congregació dels Dolors de Besalú, es va triar aquesta guàrdia dels comtes entre la gent del poble, per ser la guàrdia de la Mare de Déu dels Dolors.

"L'acato" és la reverència col·lectiva que fan els estaferms a la Mare de Deu dels Dolors. Es fa a la plaça de la Llibertat, immediatament després del cant de La Salve. La reverència es fa en silenci, amb la llança i el cos, doblant el tronc cap al davant i acotant el cap, al mateix temps que s'inclina la llança fins a quasi tocar amb la punta a terra.

Els textos han estat extrets del web de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú - http://dolorsdebesalu.org

Desfilada d'estaferms en la trobada de manaies i armats celebrada el 29 de març de 2015 per commemorar el 75è aniversari dels de Girona.
Created By
Manuel Ibarz
Appreciate

Credits:

Aquesta pàgina es pot reproduir lliurement citant la seva procedència i l'autoria (mibarz 2017).

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.