Vulkaner Presentation av: Hassan Tajik, Sultan Musa Ebrhem och Tomasz Pacewicz.

Upkomst.

Plattor ror sig.

Hendelse förlopp.

Explosivt eller lungt förlopp.

Miljöpåverkan.

Ett riktig giftig vulkanutbrott kan påverka vårt klimat.

Var finns det vulkaner?

Är Vulkan utbrot meteorologisk? Geologisk? Chemisk? Eller Hydrologisk?

Hydrologi.

Meteorologi.

Kemi.

Geologi.

hur kan vi vet en vulkan kommer att få ett utbrott?

Går det att förebygga for eller förhindra en vulkan utbrot?

Känd vulkan utbrott.

Socioekonomiska konsekvenser.

Källor:

  1. http://www.livescience.com/8809-scientists-volcano-erupt.html
  2. Google
  3. Wikipedia
  4. Unga fakta

Credits:

Created with images by dmsumon - "Volcano"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.