Hvorfor vurdering af læremidler?

For at kunne argumenterer overfor forældrene/skoleledelsen hvorfor man har valgt det læremiddel man har. Kan man bruge lærermidlet til at differentiere undervisningen i en klasse. Man skal vurderer sine læremidler ud fra videns - og færdighedsmål. Hvilke læremidler understøtter kreativitet i undervisningen. At vi kan lære at analysere læremidler med fokus på mål, variation, metoder og differentiering.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.