CYFEIRNODI PAM Y MAE'N BWYSIG A SUT GALLWN HELPU

Pam dylwn i gyfeirnodi?

Mae cyfeirnodi'n bwysig am lawer o resymau...

  • Mae'n dangos y ffynonellau a ddefnyddiwyd gennych i'ch darlithwyr
  • Byddwch yn colli marciau os nad ydych yn cydnabod eich ffynonellau
  • Mae'n dangos eich bod wedi darllen amrywiaeth eang o safbwyntiau
  • Bydd cyfeirnodi da yn eich cynorthwyo i osgoi llên-ladrad
  • Mae'n galluogi'ch darlithydd i wirio cywirdeb eich gwybodaeth

BETH YW LLÊN-LADRAD?

Gellir diffinio llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr.

Yn ôl canllaw academaidd y Brifysgol, mae hyn yn cynnwys:

  • Defnyddio dyfyniad o waith cyhoeddedig neu heb ei gyhoeddi person arall heb nodi'n glir mai dyfyniad yw drwy ei roi mewn dyfynodau a’i gydnabod;
  • Crynhoi syniadau, barn, ffigurau, meddalwedd neu ddiagramau person arall heb gyfeiriad at y person hwnnw yn y testun ac at y ffynhonnell yn y llyfryddiaeth;
  • Defnyddio deunydd heb ei gydnabod wedi ei lawrlwytho o’r Rhyngrwyd.

Arddulliau cyfeirnodi

MAE LLAWER O ARDDULLIAU CYFEIRNODI GWAHANOL, OND Y DDWY ARDDULL FWYAF CYFFREDIN BYDDWCH YN EU DEFNYDDIO MEWN GWYDDONIAETH YW APA a VANCOUVER

APA

Mae APA yn enghraifft o arddull gyfeirnodi ar sail Awdur a Dyddiad. Mae'n arddull gydnabyddedig ac awdurdodol sy'n addas ar gyfer sawl disgyblaeth.

Rydym wedi llunio'r canllawiau canlynol i APA i'ch cynorthwyo:

vancouver

Mae arddull Vancouver yn system rifiadol. Dynodir rhif i bob cyfeiriad y tro cyntaf mae'n ymddangos yn y testun. Y rhif a roddir fydd y dynodwr unigryw ar gyfer y cyfeiriad hwnnw felly, os caiff ei ddyfynnu eto yn y testun, bydd yr un rhif ganddo.

Dyma ddolen i'n canllaw i gyfeirnodi Vancouver:

meddalwedd rheoli cyfeiriadau

Efallai yr hoffech ystyried defnyddio meddalwedd rheoli cyfeiriadau fel EndNote.

Mae EndNote yn feddalwedd sy'n eich helpu i storio'ch cyfeiriadau a'u fformatio yn Word. Mae'r fersiwn ar-lein ar gael unrhyw le ar yr amod eich bod yn fyfyriwr Prifysgol Abertawe.

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, byddai'n werth ystyried fersiwn meddalwedd o EndNote. Mae'n rhaid i chi brynu hwn i'w ddefnyddio oddi ar y campws ond mae'n cynnig rhagor o opsiynau.

Mae mwy o wybodaeth am EndNote ar gael ar ein tudalen EndNote LibGuide:

Mae'ch tîm y llyfrgell yma i'ch helpu

Wyddech chi fod gennych dîm penodol ar gyfer eich pwnc yn y llyfrgell sy'n gallu helpu gyda chyfeirnodi?

Mae tîm Gwyddoniaeth y llyfrgell yn hapus i ateb eich cwestiynau drwy gyfeiriad e-bost y tîm, scilib@abertawe.ac.uk neu, os byddai'n well gennych, gallwn gwrdd â chi am apwyntiad personol. Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau llyfrgell achlysurol drwy gydol y flwyddyn, felly mae croeso i chi ddod draw i ofyn unrhyw gwestiynau.

Eich llyfrgellwyr: Susan, Giles a Clare

Os hoffech ddysgu mwy am sut gallwn eich helpu gyda'ch astudiaethau, gwyliwch ein fideo isod:

Created By
Giles Lloyd-Brown
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.