Convivencia en Gandarío 1º e 2º de primaria

NADA MAIS CHEGAR....

MERENDA!!

PASEIÑO POLA PRAIA DE GANDARÍO....

XOGAMOS NA PRAIA....

XANTAMOS FENOMENAL! E AO REMATAR.... A XOGAR!!

FOTIÑO DE GRUPO ANTES DE REGRESAR....

E REGRESAMOS NO AUTOBÚS... DE FESTA!!

PASÁMOLO FENOMENAL!!!

Credits:

COLEXIO COMPAÑÍA DE MARÍA FERROL

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.