Loading

Ditt barns selvfølelse I blant er det lett å få en følelse av om et barn har det bra eller ikke — Vi omtaler dette ofte som selvtillit eller selvfølelse.

Barn med høy selvtillit

  • føler seg godt likt og akseptert
  • er selvsikre
  • stolte av hva de får til
  • tenker positivt om seg selv
  • har høy grad av tiltro til egne ferdigheter

Barn med lav selvfølelse

  • er selvkritiske og dømmer seg selv hardt
  • føler at de ikke når opp til de andre barna
  • fokuserer mer på nederlag enn seier
  • er ofte usikre
  • tviler på om de kan få til

Hvorfor er barnets selvfølelse viktig?

Barn med en god selvfølelse forsøker å mestre nye ting og prøver ut sine ferdigheter. De forsøker ofte sitt beste, og er stolte av det de kan vise frem. Deres gode selvfølelse hjelper dem med å akseptere feil. Det gjør at de forsøker flere ganger for å klare, selv om de skulle feile på første forsøk. Som et resultat av dette lærer de ofte godt på skolen, og mestrer oppgaver i hjemmet, samt skaffer seg lett venner og bekjente.

Barn med en lav selvfølelse er usikre på seg selv og på sine valg. Hvis de har en følelse av at andre ikke vil godta dem, vil de ofte holde seg på utsiden eller på avstand. De lar av og til andre barn behandle de dårlig, fordi de ikke tør å si i fra. Eller fordi de er redd for å bli mislikt. De forsvarer ikke seg selv, og gir opp når motgangen viser seg, eller forsøker ikke i det hele tatt. Dersom de gjør feil eller kommer dårlig ut, gjør dette ofte vondt til verre. Dessverre slår dette dårlig ut når det gjelder deres potensial og muligheter. Å skaffe venner og bekjente kan oppleves som vanskelig, pga. usikkerhet og tvil.

Opplevelsen av selvhevdelse og selvfølelse begynner allerede når barn er veldig små.

Hvordan utvikler barn selvtillit?

Oppbyggingen av selvfølelsen skjer i alt samspill barnet har med omgivelsene. Denne utviklingen dyrkes best gjennom at barnet føler tilknytning, kjærlighet , at det er trygt rundt barnet, at det blir snakket varmt og ømt til og får positiv oppmerksomhet. Dette skaper en god ivaretakelse, og sørger for at alle barnets emosjonelle behov dekkes.

Allerede som små vil barn oppleve situasjoner der det kan mestre noe på egenhånd. Når barnet skal ta i bruk nye strategier og ferdigheter, vokser også selvfølelsen. I de situasjonene der dette skjer i samspill med foreldrene, de foresatte eller andre voksne — og gjerne der det blir gitt rom for mye anerkjennelse, positive tilbakemeldinger og ros, vil barnet i enda større grad ha anledning til å bygge opp en god selvfølelse.

La alltid barn få lov til forsøke å feile. Gjennom gode tilbakemeldinger, ros og smil, kan du støtte barnet ditt sin vei til god selvfølelse. Vær alltid stolt av barnet ditt.

Ettersom barnet vokser, vokser også barnets grad av selvfølelse og mestring. Hver gang et barn forsøker å gjennomføre noe nytt, eller å lære noe de ikke kunne fra før av, finnes det muligheter for å legge på en ny kloss i denne veksten.

Effektene av dette kan være svært positive:

forbedring av en prestasjon mot et mål
verdien av å lære noe nytt
finne glede i å øve og trene
få nye venner og bekjentskaper
lære nye ferdigheter — musikk, idrett, kunst, mat
finne sine favorittaktiviteter
være hjelpsom, gi bort noe, spre hygge og glede
motta anerkjennelse for bragder
gjøre sitt aller beste når det gjelder
nyte det man har blitt god på
inkludere andre
føle seg forstått og godt likt
motta gode tilbakemeldinger og få gode karakterer ved større anstrengelser

Hvordan kan de voksne rundt barnet hjelpe til?

Alle barn er forskjellige, og trenger en tilnærming som passer den enkelte.

Noen barn behøver mer ros og støtte enn andre barn. Dette fordi de er mer i tvil eller mer usikre rundt sine ferdigheter og egenskaper, enn de selvsikre barna.

Jo mer usikkert et barn er på seg selv, sine valg og sine ferdigheter — jo mer støtte og bekreftelse vil det behøve i sin gjennomføring og bygging av selvtillit. Selv om et barn har svært lav grad av oppnåelse, vil det alltid finnes aktiviteter der man kan rose og gi positiv tilbakemelding.

Dette kan den voksne gjøre for å hjelpe barnet:

vær tilstede for ditt barn — gi hjelp og veiledning underveis
en grad av mestring finnes i alle aldre — det bør du som voksen utnytte!
alle store oppgaver kan deles og splittes opp i mindre oppgaver — slik er det lettere å finne noe å rose
det er viktig å rose til og med det selvsagte
det kan være: å holde en kopp, gå noen skritt, ta på seg en bluse, lese et ord eller å sykle med støtte
å få ros for å klare noe nytt gjør at barnet forsøker å mestre andre nye oppgaver
akkurat som et barn vokser, kan den voksne hjelpe barnets selvfølelse å vokse

Gi barnet et innblikk i hva som kreves for å løse noe.

Når du skal lære bort noe til et barn, er det viktig at du først viser frem hva som faktisk må gjøres.

Det å gi gode tilbakemeldinger, og sammen med barnet utforske hva som skal løses er viktig. Sammen med budet om å være en god hjelper.

Det er en perfekt start.

Etter dette er det viktig å la barnet øke sin grad av selvstendighet, og la de øke sin grad av å gjør noe på egenhånd. Glem aldri at det å feile i prosessen for et barn — er svært viktig for læringsopplevelsen og utviklingen.

Gi rom for situasjoner der barnet får oppleve seg som stolt og fornøyd.

Gi gode og varme tilbakemeldinger og vær ærlig i din ros.

Flytsonen er svært viktig. Derfor skal vi alltid gi oppgaver som er passe vanskelige. Barn er forskjellige, og krever ofte tilpasning i forhold til sitt nivå. Dersom oppgaven er for lett eller for vanskelig, kommer fort frustrasjonen frem.

Som nevnt tidligere er ros og tilbakemelding viktig. Men gjør det riktig!

Overdreven bruk av ros er ikke visdom. Det kan gjøre at barnet likevel ikke tror på det som blir sagt/kommunisert, og at det i stedet blir mer usikkert på oppgaven, fordi at tilbakemeldingen faktisk ikke stemmer med barnets subjektive opplevelse.

Å være den som løfter noen fram i livet

muligheten for å sørge for at noen har det bra, og kan føle suksess, varme og lykke

Det er det du kan oppnå ved å være realistisk og ærlig i dine tilbakemeldinger.

Hvis du gir ros og tilbakemeldinger som er fortjente, skaper du et trygt og selvsikkert barn.

Dersom barn føler at tilbakemelding er uærlig, vil barnet kunne oppleve tvil til den voksne og til selve mestringsopplevelsen.

Dette igjen kan være forstyrrende for relasjonen og tilknytningen til denne og/eller andre voksne.

I samtale med barn er det viktig å bygge håp

"Jeg ser at dette ikke er det beste du har laget, men du har jobbet mye og lagt ned en stor innsats for å komme i mål. Jeg ser at dette har kostet mye tid og arbeid, og jeg gleder meg allerede kjempemye til neste gang allerede."

Håp kan bygges for fremtiden:

"I morgen! Da kommer du virkelig til å ha en god dag. Og du vil se at det kommer til å bli bra da."

Husk å ikke bare rose det som roses bør. Alle typer forsøk på mestring kan roses! Husk å gi tilbakemeldinger underveis, og ikke bare når det gjelder. Gode karakterer er lette å rose og gi skryt for. Det å score mål også.

Dog er det ikke alltid ros rundt en spesiell prestasjon, som er det som betyr noe for selvbildet. Det er viktig å ta med seg.

I blant skal vi rett og slett kun gi ros og anerkjennelse, fordi barn er seg selv;

Unike, snille, gode, hyggelige og varme mot andre.

Tilby ros for:

forsøket, prosessen og holdningen barnet har til arbeidet og aktiviteten
gode holdninger, når noen gir bort noe eller tar parti med de svake
Created By
Bolek Adam Gleichgewicht Aleksandersson
Appreciate

Credits:

Created with images by Ratiu Bia - "untitled image" • Greyerbaby - "girl portrait black and white" • Bessi - "child running children" • Bessi - "photographer taking pictures fashion" • tookapic - "family people car" • 27707 - "mother daughter laughing" • Skate - "skates ice father and daughter" • designerlisahenry - "father child children"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.