Glædelig Jul og godt nytår

Igen et år hvor vi fik set Danmark og flere dele af verden

Nye udfordringer for hele familien

Tak til jer alle der var med til at gøre 2016 til endnu et mindeværdigt år.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.