הקשר בין מכירות סוף עונה בדוכנים או חנויות לבין תפיסת הצרכן- העיצוב ככלי ניהולי מעיין עמרני 305475337, ליטל חממי 308515030

מטרת המחקר היא לבדוק האם קיימת השפעה שונה בין מבצע בדוכן בקניון לבין מבצע בחנות בקניון

לפי מאמר מאת ד"ר שקד גלבוע: "הסביבה המסחרית המועדפת על הציבור הישראלי" נמצא כי, המסחר הקמעונאי בישראל מתפלג בין ארבע סביבות מסחריות עיקריות: השוק, הרחוב המסחר, הקניון והפאור סנטר. ממצאי המחקר מעידים כי הקניון מהווה את הסביבה המבחרית המועדפת ביותר על הציבור הישראלי. כך, 62% מהציבור מבקרים בקניונים במהלך חודש לעומת 46% ברחוב המסחרי, 39% בשוק ו-17% בפאוור סנטר. לעומת זאת, בבחינת אינטנסיביות השימוש בכל אחת מארבע הסביבות המסחריות נמצא נתון מפתיע ושונה: תדירות הביקורים ברחוב המסחרי ובשוק גבוהה מתדירות הביקורים בקניון ובפאוור סנטר. עוד מוסבר במאמר כי השוק מובחן משאר המקומות כסביבה המזוהה עם מעוטי היכולת. אך יחד עם זאת נראה כי כשליש מהאוכלוסיות החזקות פוקדים את השוק על בסיס שבועי

במאמרו של מונרואה מוסבר כי תפיסת הצרכן לגבי גובה המחיר ההולם- "מחיר ההתייחסות" משמשת להערכת מחירי השוק. כאשר המחיר המוצע גבוה ממחיר ההתייחסות יימנע הצרכן מקניית המותג וכאשר המחיר המוצע נמוך ממחיר ההתייחסות או שווה לו הוא ישקול מאת השנייה. בספר התנהגות הצרכנים, כרך 2 מתואר כי בזמן המבצע המחיר נמוך ממחיר ההתייחסות ולכן הצרכן קונה את המוצר ונוצרת רמת התאמה חדשה- "מחיר התייחסות", נמוכה יותר. בקנייה הבאה ללא מבצע ייתפס המחיר הרגיל כגבוה מדי והצרכן יימנע מרכישה

לאור הנכתב מעלה, הסקנו כי דוכנים הנמצאים בקניונים "מחקים" במעט את השווקים שלפי נתוני המאמרים הולכים ותופסים תאוצה ולכן רצינו לחקור את תפיסת הצרכן לגבי מבצעים בדוכנים שמוציאות חנויות בקניון לעומת מבצעים בחנויות עצמן

:מודל המחקר

:השערות המחקר

מכירות סוף עונה בחנויות בקניון יימשכו לקוחות במידה רבה

מכירות סוף עונה בדוכנים שמוציאות חנויות בקניון ימשכו לקוחות במידה רבה מאוד

משתתפי המחקר: סטודנטיות ברופין

סוג המחקר: ניסוי, מחקר כמותי

כלי המחקר: סקר

:שאלות לדוגמא

הושק מוצר טכנולוגי חדש המקליט הרצאות ותמלל אותן למחשב באיזו מידה היית מעוניינת במוצר

במידה והמוצר היה מוצע בהנחה בחנות בקניון באיזו מידה היית מעוניינת לרכוש אותו

במידה והחנות שמוכרת את מוצר זה הייתה מוצתיאה דוכן לרחבת הקניון באיזו מידה היית ועניינת לרכוש את המוצר

:משתנים

משתנה בלתי תלוי: מבצע בדוכן של חנות בקניון, מבצע בחנות בקניון - דיכוטומי

משתנה תלוי: תפיסת הצרכן- אורדינלי- את משתנה זה נמדוד בשאלון בערכים של 1-5 לא מסכים בכלל- מסכים מאוד

ייערך מערך מחקר מתאמי- סקר, בו ישתתפו 200 סטודנטיות מרופין ע"פ שיטת דגימה לא הסתברותית,המשלבת בין שיטת דגימת נוחות לבין שיטת דגימה מכסה

המבחן הסטטיסטי

Two way ANOVA

:תוצאות מחקר משוערות

מבצעים שיתקיימו בדוכנים שחנויות מוציאות לרחבת הקניון ימשכו יותר לקוחות מאשר מבצעים הנמצאים בתוך החנויות עצמן

!!!תודה על ההקשבה

מעיין עמרני וליטל חממי

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.