RGN - EMC Evaluatie 4 april 2017

Waar staan we vandaag bij stil?
  • Uitgevoerde trainingen & planning
  • Terugkoppeling uitgevoerde trainingen
  • Milestones Q2 2017 - Roadmap 2017
  • Kansen & Innovaties
Uitgevoerde trainingen & planning
* Definitieve planning nog afstemmen.

Terugkoppeling uitgevoerde pilottrainingen YGN

  • Kwaliteit VSG: Deelnemers hebben sterke behoefte aan verdieping op gespreksvaardigheden. Focus kan zijn verkleinen van de 'gap' tussen Onboarding en VSG.
  • Mindmarker: eerste deelnemersbevindingen +. Half mei evaluatie pilotgroep en controlegroep.

Terugkoppeling uitgevoerde pilottrainingen TT & RS

  • Kwaliteit DIO: rc laten deelnemen aan programma. Aanscherping op casussen.
  • Programma's staan voor nu. Verder uitwerken in Roadmap 2017 & Milestones .
Milestones Q2 2017
Roadmap 2017?
Kansen & innovaties
  • Lunch & Learn RGN-EMC: verrijken blik op sales & successen delen
  • ........

Credits:

Created with images by whiskeyandtears - "binoculars" • christophe.benoit74 - "Business KPI" • geralt - "learn note sign"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.