Status på implementeringen af MinUddannelse FEBRUAR 2017

Konsolideringsfasen

Fra august 2016 - august 2018 befinder vi os i konsolideringsfasen

Da skolerne startede deres implementering på forskellige tidspunkter, vil de naturligvis være på forskellige niveauer pr. 1. august 2016. Med nedenstående model skitseres, hvordan arbejdet med læringsplatformen kan ske på flere niveauer, hvor niveau 1 lever op til de lovmæssige krav til elevplanerne. På niveau 4, hvor alle læringsplatformens funktioner anvendes optimalt, og elevens aktivitet i læringsplatformen er høj, skabes der gode forudsætninger for læring. Derudover skaber læringsplatformen god udnyttelse af kommunens andre digitale investeringer i devices til alle elever i 3. - 6. klasse og digitale læremidler.

Evaluering af implementeringen af MinUddannelse

Evalueringen blev foretaget på Tylstrup skole af praktikanten Christine Lund Jacobsen med udgangspunkt i EVA's rapport: Implementering af digitale læringsplatforme - de første erfaringer, og resultaterne blev præsenteret på FLOPU 25.10.16. Klik på billederne for at se hele teksten.

Evaluering af superbrugernes rolle

En evaluering af superbrugernes rolle i oktober 2016 kaldte bl.a. på muligheden for at videndele skolerne imellem. Derfor oprettede vi Facebooksiden "Videndeling om brugen af MinUddannelse"
Status på support og videndeling i Facebookgruppe
Facebookgruppen har pt. +250 medlemmer, +17 opslag, +61 kommentarer og svar, +100 likes og ialt +2650 visninger af opslagene. Vi oplever bl.a., at medlemmerne af gruppen hurtigt yder support til hinanden, samt at vi får værdifuld indsigt i skolernes brug af MinUddannelse.

På temamøderne i december 2016 satte vi fokus på EVA-rapportens sidste tre punkter:

  • 7. Skab gode teamstrukturer
  • 8. Plads til at lege og eksperimentere
  • 9. Afsætte god tid

Til dette formål havde vi printet nedenstående skema i A1, således at hvert ledelsesteam kunne arbejde med både status, plan for forår 2017, efterår 2017 og forår 2018.

Tæt på praksis

I januar begyndte vi på produktionen af serien "Tæt på praksis" omkring den didaktiske brug af MinUddannelse. På sigt skal videoerne sættes ind i en kontekst med refleksionsspørgsmål m.v. og kommer til at ligge på Nogetathavedeti.dk, så de er brugbare på fx. lærermøder, afdelingsmøder og teammøder.

Nyt elevplansmateriale

Anvendelsen af læringsplatformen og elevplansarbejdet er tæt forbundet. Derfor bliver elevplanerne i Aalborg Kommune udarbejdet i MinUddannelse. Vi har udviklet nyt materiale til arbejdet med den dynamiske elevplan i MinUddannelse med et særligt fokus på, at eleven nu også kan være med til at forme deres elevplan med fx. kommentarer, selvevaluering, produkter og portfolio. Læs mere her

Fra www.nogetathavedeti.dk/elevplan

/PITT :-)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.