Na pun(k)tu je veliko dogajanj Tretji grajski pun(k)t - Grad Snežnik - 3. 12. 2016

Na tretjem Grajskem pun(k)tu so seveda koncerti, delavnice, prikazi, pa še kaj. Ves čas se nekaj dogaja. Poskrbljeno je, da nihče ne ostane lačen.

Palačinke so mi ena od najljubših jedi. Na nobenem pun(k)tu do sedaj jih še nisem poskusil. Naslednjič bom to .popravil

Po koncertu je bil še nastop mladih harmonikašev, ki sta "razturala".

Po uradnem delu dneva je bil pa še en, neformalni koncert, ob svečah v kleti pristave.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.