Høyre Laget av Andreas Knutsen 2elea

HISTORIE

Høyre ble stiftet den 25. August 1884.

Emil Stang ble valgt til partiets første formann. Under hans ledelse ble viktige prinsipper for Høyres arbeid trukket opp: Høyre skulle være et sosialt reformparti som arbeidet innen de konstitusjonelle rammer.

Oppslutningen om Høyre har variert voldsomt. I 1894 fikk Høyre 49,4% av stemmene, Høyre har etter det aldri hatt rent flertall på stortinget. Fra 1945 til 1970 økte partiets oppslutning jevnt og sikkert for så å skyte fart etter valget i 1973. Valget i 1981, hvor Høyre fikk 31,7% var Høyres best siden valget i 1924.

Etter krigen har Høyre befestet sin posisjon som et nasjonalt folkeparti.

Emil Stang

IDEOLOGI

Høyre vil bygge et samfunn på tillit til enkeltmennesket. Hvert enkelt menneske skal ha mest mulig frihet og ansvar for å forme sine egne liv og sin egen fremtid.

Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme hvordan man selv vil leve. Høyre ønsker et samfunn som gir muligheter til alle, og muligheten til å velge fritt. Høyre bygger også på liberale verdier, og Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmenneske.

LEDELSE

f.v. Jan Tore Sanner, Erna Solberg, Bent Høie

Erna Solberg fra Bergen har vært partileder i Høyre siden landsmøte i mai 2004. Jan Tore Sanner fra Bærum er 1. nestleder og Bent Høie fra Rogaland er 2. nestleder.

Høyres stortingsgruppe består av 48 representanter etter stortingsvalget i 2013. Høyre er det nest største partiet i Stortinger etter AP.

Høyre og Frp gikk i regjering etter stortingsvalget 2013.

HOVEDSAKER

1. Skape flere jobber: Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

2. Kunnskap i Skolen: Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.

3. Trygg omsorg, raskere behandling: Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

4. Styrke forsvar og beredskap: Høyre i regjering fornyer og forsterker vår forsvarsevne, og styrker beredskapen mot kriser og terror.

KILDER

https://hoyre.no/om-hoyre/om-hoyre/

https://hoyre.no/om-hoyre/vaare-politikere/

Credits:

Created with images by AlexvonGutthenbach-Lindau - "oslo norway city" • Trondheim byarkiv - "Emil Stang (1834 - 1912)"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.