ทุ่งบัวแดง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

บ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 🤗

ถ่ายกะแม่หน่อย

เติมใจนิดนึง

กล้องพ่อถ่าย

หนาวไม่เท่าไหร่ แต่ลมแรงมาก 🤧

นี่มุดไปถ่าย 😆

แวะมาเที่ยวกันนะ
จบแจ่ะ
Created By
Pim Suvarnakuta
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.