Verkiezingsprogramma 2014-2018: Doe mee én stem op 19 maart 2014 Progressief Oegstgeest

PROGRESSIEF PERSPECTIEF

Progressief Oegstgeest biedt ons mooie groene dorp een sterk perspectief voor de toekomst en presenteert sociale en duurzame lokale oplossingen. Veiligheid, saamhorigheid en een prettige leefomgeving, met kansen voor iedereen, staan voorop.

Wij willen dat iedereen in Oegstgeest mee kan blijven doen. Wie het zelf niet kan krijgt een hand toegestoken. En wie een hand over heeft, kan die uitsteken. Met elkaar kunnen wij dat waarmaken, ieder op de manier die bij haar en hem past.

Actuele vragen als “Kunnen mijn kinderen werk vinden?”, “Hoe moet het straks met de zorg voor onze ouders?” en “Hoe gaat Oegstgeest bestuurlijk verder?” dwingen ons tot het maken van heldere kansrijke keuzes.

Keuzes vanuit een progressief perspectief.

Progressief Oegstgeest biedt ons mooie

groene dorp een sterk perspectief voor de

toekomst en presenteert sociale en duur

-

zame lokale oplossingen. Veiligheid, saam-

horigheid en een prettige leefomgeving,

met kansen voor iedereen, staan voorop.

Credits:

Created with images by paularps - "Park views in autumn (Netherlands 2011)" • Rene van Rijn - "Mill in winter / Molen in de winter"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.