Design af kageæske. S.91 i grundbogen (Kontext 7)

Et eksempel på en æske.

Eksempel 1.

Eksempel 2.

Eksempel 3.

Viden om - Grundbogen s.97.

Opgave 2 s.91

A1. Fremstil en tegning i GeoGebra af et eksempel på en kageæske, som kan rumme nøjagtigt seks stykker kage. (Husk og gem din tegning i geogebra) Skriv din tegning ud og fold så din æske ud af et stykke pap. (Husk at skriv navn på jeres model og gem den så jeg kan se den)

EKsempel på en tegning af en kasse - lavet i GeoGebra.

A2. Lav to FORSKELLGE æsker.

B. Hvor stort er rumfanget af de to forskellige kasse? (Husk at skriv din udregning ned i dit hæfte)

Opgave 3 s.91

A. Vælg en af dine æsker fra opgave 2. Hvordan skal en papæsken se ud, hvis der skal kunne være 24 kageæske i den?

A1. Tegn to foreslag i GeoGebra (Husk at gem dem)

B. Hvilken papkasse fylder mindst?

B1. Hvilken papkasse fylder mest?

Credits:

Created with images by klizma-e-buka0 - "cupcakes cake pastry shop"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.