Oksygenets transport En reise gjennom kroppen

Kretsløpet starter med at oksygen inntas i luftveiene
Oksygenet overføres fra lungene til blodet via alveoler. Gassutvekslingen kalles difusjon
Blodet strømmer gjennom venstre del av hjertet før det pumpes ut i organismen via arterier som leder til muskler. Oksygenfattig blod (fylt av CO2) føres tilbake mot lungene via vener gjennom høyre del av hjertet
Oksygenet transporteres fra hemoglobinet i røde blodceller, over til musklene
Det oksygenfattige blodet transporteres tilbake til lungene for å hente mer oksygen, i bytte mot CO2 som føres ut av kroppen gjennom utpusten

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.