Eilif og Torgeir tar juleryddingen på Karl Johan LØnn som fortjent gjør paradegata klar til jul

Mens temperaturen på julehandelen stadig skyter i været, jobbes det hardt med å få byen helt julefin og klar.

- Det er mye sneiper og snus som setter seg fast i sprekkene her, sier Eilif, gruppeleder i Lønn som Fortjent, som er Kirkens Bymisjons arbeidstilbud som et alternativ til rus, kriminalitet og prostitusjon. Han rydder gater tre ganger i uka, og synes folk han møter ofte er blide og hyggelige.

- Det er flere som sier, "Stå på,dere gjør en god jobb", forteller han, med et snev av yrkesstolthet i stemmen.

Mens julenisser og butikker spiller julesanger og varebiler lasser på med nye varer, er det helt greit for dem som rydder gatene, å ta i et tak.

- God jul, dere gjør en bra jibb, sier en nissluebekledt dame som deler ut reklame. Eilif stakker og smiler.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.