Grattis med dagen Helge! Beklager at jeg ikke er tilstede...

Benytter anledningen til å takke for din flotte datter som jeg er så heldig å få tilbringe mye tid med 😀

Håper dere koser dere, og at vi sees snart!

Hilsener fra Tor! 🎂👑😀

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.