L'ATÒM ALBA SÁNCHEZ ÁLVAREZ

MODEL ATÓMIC DE DALTON

 • La matèria constituïda per àtoms.
 • La matèria està constituïda per àtoms
 • Els àtoms són indivisibles i no es modifiquen en les reaccions químiques
 • Tots els àtoms del mateix element químic són iguals
 • Els compostos estan formats per la unió d’àtoms d’elements diferents

MODEL ÀTOMIC DE THOMSON

 • Esfera de matèria cargada positivament
 • L’interior de l’esfera estaven incrustats els electrons
 • Va demostra que dintre dels àtoms hi ha unes partícules diminutes , am carga electrica negativa , a les que li va dir electrons

MODEL ÀTOMIC DE RUTHERFORD

 • La massa dels àtoms està pràcticament concentrada en el nucli.
 • L'àtom té un nucli carregat positivament.
 • Els electrons circulen en òrbites circulars al voltant del nucli.
 • La major part de l'àtom és un gran espai buit.

WIKIPEDIA

 • http://blocs.xtec.cat/carlescosta/files/2010/11/models-atomics-tema-4.pdf
 • http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
 • https://ratolidelaciencia.files.wordpress.com/2011/10/teories-atc3b2miques-i-models-atomics.pdf

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.