Spider Madness Rik Schütz 1GD2

MindMap

Dit is de Mindmap die ik heb gemaakt, over dingen waar ik aan denk, bij het woord vervoer.

Fonts

Dit zijn de lettertypes die ik gekozen heb voor de game
Hallo! Mijn naam is Rik Schütz van de klas 1GD2! Ik studeer Game-Developer aan het GLU. Dit is een korte video van de game. Dit is een prototype van het spel dat het moet gaan worden. Wat is wil bereiken met het spel is een hele grote hindernisbaan van allerlei spinnen die je aanvallen. Het is de bedoeling dat de speler ANGST ervaart als hij/zij aangevallen word. Ik hoop dit te kunnen bereiken met artists. Later zouden er meer dan 100 hindernissen komen, de spinnen worden groter, en betere landschappen!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.