Stang Wabzeed ทศพล จบุญเจือ 5704640040

สาเหตุ ที่ชอบภาพนี้เพราะ มีความผอมเพรียวในรูป ฟ้อนมีความเรียนง่าย เเละสาเหตุ ทีเลือกสีดำ เพราะเป็นสีที่ผมชอบเผฌนการส่วนตัวเเละสีดำยังเหมาะ กับทุสีอีกด้วย
สาเหตุที่ืทำน้อง ออมเล็ต เพราะเป็นไข่เจียวของไทยเนี้ยเเหละครับ เเต่ที่ผม ตั้งชื่อนี้เพราะจะได้ดูมีคราส ขึ้นมานิดนึง 55+
สาเหตุที่ผม ทำการ์ตูนโคนัน นั้นก็เพราะเป็นการ์ตูนที่ผมโปรดปรานเป็นที่สุด เเละด้วยความที่การ์ตูนเรื่องนี้ โตมาพร้อมกับช่วงอายุผม ก็เลยเกิดความผูกพัน
ตัวอักษร มีความคราสสิคกับ ความเป็น สตีดนิดๆ สาเหตุที่เลือกตัวอักษรสีดำเพราะว่า ตัดกับพิ้นหลัง ส่วนสาเหตุที่เลือกสี้าเป็นเเบล็คกราวเนื้องจาก มีความสบายตา
เเผ่นพับ หัวข้อการรณรงค์ ไม่มีอะไรพิเศษ อาจารสอนให้ทำ 55+
Created By
S'tang Todspon
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.