Loading

Club 250 Fuif 2018 de enige echte ouderraad fuif

Zo ergens over de helft van april. Het wordt een traditie. We hadden mooi weer besteld en dat was geleverd. De fuif waar de kinderen allemaal naar uitkijken (en heimelijk ook wel enkele mama's en papa's). Een fotoverslag met dank aan fotograaf Marc De Vusser.

Credits:

Marc De Vusser

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.