Manning M, Garvis S, Fleming C, Wong T. W. G. (2017). The relationship between teacher qualification and the quality of the early childhood care and learning environment. Campbell Systematic Reviews 2017

Problem, stanje, ishod

Nisu sva djeca rođena u istim uvjetima življenja, neka imaju invaliditet neka ne, neka žive u prihvatljivim, a neka u ne prihvatljivim uvjetima. Neki učenici koji su ekonomski zakinuti ili oštećeni imaju niže ocjene od drugih.

Loše obrazovanje i skrb djece u ranom i predškolskom razvoju može biti štetno za razvoj djece iz svih sredina. Dijete treba dobiti kvalitetne odgojitelje, koji podupiru djetetov razvoj.

Važna je kvalifikacija učitelja i kvaliteta učionice.

Definiranje kvalitete u ECEC je trajni izazov u smislu metodologije u istraživanju i formuliranje politike kako bi se poboljšala kvaliteta. Važna je kvaliteta samog procesa i kako mjeriti kvalitetu. Kvaliteta procesa se ocjenjuje promatranjem okoline.

ECEC je prepoznat i od strane međunarodne literature.

ECEC baza znanja uključuje skup profesionalnih kompetencija, sposobnosti i specifičnih nastavnih vještina što dovodi do visoke kvalitete ECEC i pozitivnog razvoja djeteta.

Kvalifikacija učitelja je identificirana od strane političara.

Created By
Gabrijela Erdelja
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.