PlayBook purpose connection

Eerste meeting met directie/bestuur

We hebben gekozen voor 2 uur, ochtend of middag.

Van te voren is inzage geweest door ons van mission statement van de organisatie.

Van te voren zijn drie vragen gestuurd (en ontvangen) van de directie.

Drie vragen zijn:

Waar zie je dat de missie (mission statement) van de organisatie werkt, en waar niet? Herken je je in de purpose van de organisatie van alledag, en waar niet? Waar lopen de medewerkers ‘in de pas’ met deze purpose, en waar weet je dat medewerkers daar los van staan?

We gaan deze sessie altijd met twee mensen van Purpose Connection aan. Onderling wordt afgesproken welk onderdeel van de sessie ieder voor zijn/haar rekening neemt.

We zitten in een rustige ruimte - als dat kan in de eigen organisatie anders zoeken wij die plek. Het voordeel van het laatste is dat er even ‘uit de organisatie’ gestapt kan worden. We zitten altijd in een kring, dus niet achter tafels.

1. Introductie - we checken in met de groep - veiligheid - we horen hoe iedereen aanwezig is. (5’00”)

2. Uitleg van de sessie - wat gaan we doen - verwachtingen regelen. (5’00”)

3. Bedoeling van de sessie: helderheid en mandaat voor de route. Begrip en instemming vanuit directie/bestuur.

4. Op grote vellen wordt geschreven wat men weet van purpose voor een organisatie. Waar gaat het dan over? (10’00”)

5. Daarna wordt opnieuw deze vraag gesteld rondom de eigen purpose - waar wordt die gevonden, gezien? (15’00”)

6. Gekeken wordt nu waar de discrepantie zit tussen purpose algemeen en purpose van de organisatie. Hier worden ook de antwoorden op de 3 vragen meegenomen. Pijnpunten worden duidelijk. Wat is het, wat zou het moeten zijn en waar gaat het mank? (15’00”)

We zitten nu op 50 minuten

7. Besproken wordt hoe wij als Purpose Connection veranderingen zien die door een organisatie zelf kan worden gemaakt. Hoe juist eigen mensen daar geschikt voor zijn. Waarom? De uitdaging om met key-spelers aan de slag te gaan. Wie zijn dat? Wat dragen ze bij? Durf je het aan juist hen in te zetten? Een open en eerlijk gesprek, op de mens af. (10’00”)

8. We gaan het hebben over Purpose Scan, hefbomen, eigen plan van aanpak door key-spelers. Verrassende resultaten qua engagement en empowerment. Ook waar liggen beren en leeuwen op je eigen weg? Waar durf je en waar heb je de neiging aan de rem te gaan hangen. Ofwel: wat kan er misgaan? Waaraan moet het plan voldoen voor jullie? (15’00”)

9. We ronden af met een ‘handtekening’. Een moment van daadwerkelijke commitment. (10’00”)

10. Wat heeft deze sessie opgeleverd? A. Neuzen dezelfde kant B. Mandaat voor organisatie en key-spelers; wat zijn de eisen voor de key-spelers van de directie C. Namen van key-spelers D. Routeplanning - tijdschema. (10'00")

Totaal tweede deel is 45'00" - samen 1 uur 45 minuten.

We hebben namen van key-spelers. Hoe benaderen we die? Voorstel is op een ludieke manier door bijvoorbeeld via een aparte brief met ‘geschenk’ via de post. Vraag is daar of we zich willen ‘melden’. We moeten rekening houden dat van de groep 20% kan afvallen. In het meest extreme geval zitten die 20% er toch bij.

Key-spelers meeting - purpose owners - purpose angels (welke naam?)

Is er een percentage op het personeelsbestand? Dus op 200 medewerkers kiezen we voor 10%, dus 20 mensen? Of kiezen we hoe dan ook voor een gemiddeld te hanteren groep - vanaf 5 tot maximaal 20 mensen per organisatie?

De eerste meeting met de key-spelers kent dus een zekere opwinding, geheid wordt dit ook een buzz in de organisatie. Mooi.

In deze eerste sessie met key-spelers gaat het vooral om de mindset. De sessie duurt twee uur.

Rustige ruimte - kring - deze sessie wordt door twee mensen van Purpose Connection begeleidt.

1. Introductie Purpose Connection - de bedoeling. (15’00”) Rondje maken - moet er nog voorgesteld worden? We leggen uit wat de bedoeling is. Wat verwachten we van je, kun/wil je dat? Hoe ziet die route er dan uit?

2. We gaan op zoek naar de purpose in de organisatie - houden mission statement of dat wat er geschreven is voor en vragen er naar: Herkennen jullie dit? Waar? Waar niet? Een open gesprek. (15’00”)

3. Wat gaat goed, wat moet beter? Via een oefening gaan we de organisatie fileren. Waar komt de purpose het meest tot z’n recht? Waar het minst? We tekenen de organisatie als een menselijk silhouet op een heel groot stuk vel papier. Bij de verschillende onderdelen schrijven we de verschillende organisatieonderdelen. Wat zien we daar in praktijk terug van de purpose? (30’00”)

4. We bespreken de Purpose Scan en het mogelijke effect. De vragen, welke vragen op basis van de vorige oefening (2 stuks) moeten worden toegevoegd? (10’00”)

5. Wat verwachten we van deze groep na de Purpose Scan - hoe ziet dat eruit? (15’00”)

Totale tijd 80 minuten

De Purpose Scan uitzetten en verwerken kost ons 2 weken.

Na de Purpose Scan krijgen we een uitgebreide sessie met de key-spelers. Nu komt het er op aan. Wat zijn de resultaten?

De bedoeling van deze sessie - die uit twee verschillende dagdelen (=4 uur per dagdeel) bestaat is dat er een actieplan komt. Hun eigen actieplan.

A. In de eerste sessie gaan we helemaal 'wild' - hier hoeft geen rem op te zitten. In een ruimte krijgen alle muren papieren wanden. Hier kan volop getekend worden, lijnen getrokken, gebrainhoosd - alle ideeën komen uit de box.

In het tweede deel van de eerste sessie gaan we structuren. Ideeën worden bij elkaar gezet. Groepen van gemaakt. Word Clouds. Enz. Duidelijk is dat hier heldere lijnen ontstaan in het actieplan.

Laatste deel van deze sessie worden de ideeën ook klein gemaakt - waar zitten de hefbomen die de organisatie gaat helpen? De kleine stappen?

B. De groep van keys-spelers wordt verdeeld in 2-tallen. Deze 2-tallen houden gedurende de 'pauze' tussen de 2 sessies contact met elkaar. Zogenaamde koffie-momenten.

C. In de tweede sessie met de key-spelers van een dagdeel wordt het net opgehaald. Wat is er over gebleven, wat is er bij gekomen? Opnieuw wordt gekeken naar de getekende muren. Liggen lijnen, ideeën nu anders. Komt er een ander beeld naar voren.

In deze sessie wordt er concreet gewerkt aan het plan dat aan de directie zal worden gepresenteerd. Wat, hoe, wanneer, waarom?

De sessie wordt afgesloten met een actief moment - en er wordt gewerkt aan het presenteren zelf. 'Ga maar staan en overtuig!'

In een kleine tussenstap overleggen we met directie. Hoe gaan zij straks reageren? Wat kan zand zijn in de motor?

De key-spelers presenteren hun actieplan aan directie. Helder. Met een goede doe-lijst. Eventueel met financiele onderbouwing.

Wij zijn hier intermediair - hoe wordt een en ander opgepakt?

Deze sessie duurt 1 uur.

Ook hier is een handtekening moment nodig. Een high-five.

Afspraken worden gemaakt. Ook kan hier - en tussendoor is die vraag natuurlijk allang gesteld - van Purpose Connection (en het netwerk) ondersteuning worden gevraagd.

Afronding, evaluatie, voortgang, dat wat nu nodig is.

Purpose Connection

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.