Google Team Drive vad ska det vara bra för...?

Har du nyligen fått ett mail med ungefär det här innehållet?

Klickade du på knappen "Öppna Team Drive" och hamnade på en sån här sida?

Skälet är att du inte är inloggad i Google med ditt @educ.goteborg.se-konto!

Om du inte är inloggad med ditt jobbkonto, och klickar på "Begär åtkomst", skickas denna begäran automatiskt till ALLA andra som har åtkomst till denna Team Drive. Kolla alltså först vilket konto du är inloggad med.

Se till att kontot du är inloggad med är ett @educ.goteborg.se-konto. Om inte, klicka på "Byt konto".

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.