Magic stones By Jasmine and keano

Wij waren zonsondergang vertrokken om een antal van die kleine wezens uit favorieten vertalen te vinden. Wij zochten onder de eeuwen oude stenen naar aanwijzingen dat magie noch bestaat.
We went out at sunset to find some of those little beings of our favorite stories. Among the ancient stones we were looking for any indication that magic still exists.

Jasmine

Keano

Wij zijn al in de herfst - Fall is coming
Created By
Iratxe Alvarez Little islands Photography
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.