อยากให้กำลังใจเธอ เขียนความคิด

อยากให้กำลังใจเธอ

@@@@@

วันนี้ฉันน้ำตาไหล เมื่อรู้ข่าวของเธอ

เห็นใจในเรื่องราวของเธออย่างมาก..ถึงมากที่สุด

ถ้าอยู่ใกล้ๆกัน ฉันจะดึงตัวเธอเข้ามาโอบกอด

ปลอบประโลมเธอให้หายเศร้า

อยากให้เธอมีกำลังใจต่อสู้

บางทีเธออาจอยากร้องไห้ เพื่อระบายความทุกข์

ฉันจะให้ไหล่ฉันเป็นที่ซับน้ำตาเธอ

ขอเพียงแต่

เธออย่ายอมแพ้

ลุกขึ้นสู้

และมีกำลังใจที่จะต่อสู้

ชี วิ ต ยั ง มี วั น พ รุ่ ง นี้ เ ส ม อ

แ ม้ แ ส ง เ ล็ ก เ ล็ ก ก็ ยั ง ถื อ เ ป็ น ค ว า ม ห วั ง

ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ท้องฟ้าจะมืดก่อนเสมอ

.......................

อ ย่ า ย อ ม แ พ้ น ะ

ลุ ก ขึ้ น ส ร้ า ง กำ ลั ง ใ จ แ ล ะ ก้ า ว เ ดิ น ต่ อ ไ ป

@ ที่ข้างข้างเธอ ยังมีฉันเสมอ @

@@@@@

เขียนความคิดนี้หลั่งไหลพรั่งพรูออกมาในวันหนึ่ง

ที่รู้ข่าวของเพื่อนผู้น่ารักคนหนึ่ง

ที่กำลังก้าวหน้าในอาชีพการงาน

พลันข่าวเรื่องโรคร้ายขั้นที่สามเกิดขึ้นกับเธอ

ที่แม้ความหวังในการต่อสู้กับโรคร้ายจะริบหรี่หรือไม่

ฉันเพียงแค่อยากให้กำลังใจเธอ

อยากส่งความปรารถนาดีและความหวัง

ไปให้เธอ

อยากให้เธอมีกำลังใจ

และลุกขึ้นสู้

@@@@@

Credit ภาพจาก App : Pimp Your Screen, WallpaperHD

Created By
เขียนความคิด
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.