Wie veranderingen negeert, negeert de toekomst. VErandering is de enige constante

Schneider Electric maakt deel uit van een dynamisch en complex netwerk van eindgebruikers, opdrachtgevers, partners en distributie. Binnen dit netwerk hebben we te maken met veranderingen op economische en technische aspecten. Deze verandering die elkaar steeds sneller opvolgen. Wat één ding is zeker, de verandering is de enige constante factor in de wereld en dit geldt meer dan ooit. Verwachtingen van de eindgebruikers en opdrachtgevers zijn hoog en concurrenten kunnen van overal uit de hele wereld komen. Dit biedt ons zowel uitdagingen als kansen. Schneider Electric zal de snelheid van de complexe veranderingen bij moeten zien te houden.

Maar zijn we als Schneider Electric wel flexibel genoeg en houden we de focus van Schneider Electric voldoende op onze klanten?

Door de technische en economische ontwikkeling is de dienstverlening in de banksector volledig veranderd. Iedereen zal dit ervaren hebben. De technische ontwikkelingen maakt het mogelijk de consumenten 24/7 over diensten te beschikken die in het verleden alleen op werkdagen van 9 tot 17 beschikbaar waren. Je hoeft geen vrij meer te nemen om op werkdagen je bankzaken te regelen. Door deze digitale diensten was het mogelijk filialen te sluiten en hiermee flink op de kosten te besparen.
Het gevolg was dat mijn schoonouders, die de digitale ontwikkeling niet meer bij konden houden, een heel andere belevenis hadden bij deze dienstverlening. In hun ogen was de bank klant onvriendelijke geworden. Technologische veranderen kunnen de dienstverlening versterken echter blijf aansluiting vinden bij de verschillende klantgroepen om je positie te behouden en te verbeteren.
Het succes van Schneider Electric is afhankelijk van de wijze waarop de organisatie met de veranderingen omgaat.De noodzaak en de snelheid van invoering wordt meestal bepaald door de eisen van de markt, de klantgroepen.
Organisaties die succesvol omgaan met veranderingen zien verandering niet meer als een project. Ze zien het als een constante kans om te verbeteren. Schneider Electric zou altijd klaar moeten zijn voor verandering. Het draait dan om een veranderingscultuur in de organisatie. Niet slechts enkele voortrekkers, maar iedereen is continu bezig met verandering

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.