Loading

Dan "šarenih čarapa" uradila:Sarah zendeli ix-2

21. Marta obilježava se Svjetski dan osoba s Down sindromom poznat pod imenom Dan "ŠARENIH ČARAPA".

Down-ov sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog viška hromosoma na 21. paru hromosoma, gdje se umjesto 2 nalaze 3 hromosoma.

Ciljevi obilježavanja širenje svijesnosti i razumijevanja te međunarodne podrške, kako bi se poštivala prava ljudi s DS-om i poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvaliteta života.

Pružanje podrške i priznavanja, dostojanstva, prava i dobrobiti za osobe s Down sindromom.

Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape, jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti.

Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom da se integriraju u društvo.

Udruženje Život sa Down sindromom FBiH, je od 2007. godine uvelo Bosnu i Hercegovinu u ovaj svjetski pokret.

Društvo mora da se mijenja i prihvata različitosti.

"Dajući im mogućnost da rade omogućićemo im da upoznaju nove ljude, da se druđe, da pokažu da hoće, žele i da mogu biti ravnopravni članovi naše društvene zajednice."rekla je Tanja Radević.

”svi smo tu da pružamo podršku jedni drugima unatoč svemu,jer ipak na kraju svi smo isti".

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.