Judaism A. A. Tammer & R. G. Pillmann

Judaism

Judaism on monoteistlik usund. Selle rajaja, Mooses, oli piibli järgi iisraellaste juht.

d) Judaismi õpetuste alused on Jumalasse ainuusk, ehk monoteism. Judaismi järgijate jaoks jumal ei suhtle teistega peale inimestega ja tunneb huvi ning sekkub inimeste igapäevaellu. Nad austavad ainujumalat. Neil on mitmeid pühasid, mida nad tähistavad ajaloo tähtsuse tõttu või jumala austamiseks ja temaga lähedamaks saamiseks. Mõned nendest päevadest on

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.