ياعل امثالك بالبشر مايقلون حتي الفساد يقل والخير يزداد وياعل مثلك تنجب البيض مليون مضروب في مليون في عشرة أعداد

ياعل امثالك بالبشر مايقلون

حتي الفساد يقل والخير يزداد

وياعل مثلك تنجب البيض مليون

مضروب في مليون في عشرة أعداد

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.