Loading

GDPR Uppsalakonfa.se

Information om behandling av personuppgifter

Genom att lämna in denna anmälan godkänner vårdnadshavare och konfirmand att Uppsala pastorat registrerar de personuppgifter som ni uppger. Konfirmandens uppgifter behandlas av oss för att avtal om konfirmation ska kunna ingås och uppfyllas. Vårdnadshavares uppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, där det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt för att motivera behandlingen är att vi ska kunna kontakta denne för ändamål som rör konfirmationen. Personuppgifterna behandlas endast av oss inom pastoratet i syfte att administrera konfirmationen.

När konfirmanden anmält sitt deltagande i gruppen inhämtar vi ytterligare uppgifter. Dessa uppgifter behandlar vi med stöd av ingånget avtal enligt ovan, för att administrera gruppens aktiviteter och göra konfirmandens deltagande så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas då de inte längre är nödvändiga för verksamheten.

Vissa uppgifter sparas i en konfirmationsbok som arkiveras för alltid av historiska skäl. Vi sparar även kontaktuppgifter till konfirmanden de tre första åren efter konfirmationen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och andra aktiviteter och erbjudanden, så som utbildningar och gruppverksamhet. Detta gör vi med stöd av en intresseavvägning.

Vi kan komma att fotografera de konfirmander som deltar. Grunden till detta är att dokumentera vår verksamhet och bevara uppgifterna för historiska ändamål. Om de konfirmander som finns med på dessa foton samtycker kan de komma att publiceras på exempelvis sociala medier. Samtycket är helt frivilligt och kan tas tillbaka när som helst och då publiceras inte uppgifterna igen. Dock kan publicering ske för journalistiska ändamål eller under ett utgivningsbevis, men vi tar alltid i beaktande om det finns godkännande eller ej.

Vi förmedlar uppgift om namn och adress till extern fotograf för fotografering vid konfirmationen. Kontakten om de bilderna sker direkt mellan fotograf och konfirmand. Om konfirmanden inte önskar att vi lämnar ut dessa uppgifter till fotografen, kan konfirmanden tala om det för oss. Då lämnar vi inte ut några uppgifter om denne.

Uppgifter om genomförd konfirmation indikerar konfirmandens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken konfirmanden är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför föreningen utan samtycke, om det inte krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Du kan också begära att vi raderar dina eller ditt barns personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Frågor

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till:

Eeva Höglund, 018-430 35 14, uppsala.gdpr@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud, med uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen, är:

Erika Malmberg, 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se

Svenska kyrkan Uppsala

Uppsala pastorat, Postadress: Box 897, 751 08 Uppsala. Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A. Telefon: 018-430 35 00, Fax: 018-12 73 13, svenskakyrkan.se/uppsala

Credits:

Tack till: Paulius Dragunas och Adobe Stock