Loading

Het Bossche Verhaal CITYMAKING & CITYMARKETING DOE JE SAMEN

Citymaking en -marketing doe je samen

Het Bossche Verhaal schrijf je niet alleen achter je bureau. Dat doe je samen. Samen met belangrijke groepen in de stad. Want samen zijn wij de stad. Samen zijn en maken wij Den Bosch.

Citymaking en -marketing is geen slogan, geen persoon of evenement. Het is onderdeel van een groter geheel met als doel bedrijven, bewoners, studenten en bezoekers te laten kiezen voor de stad.

Van inwoners tot bedrijven, van sportverenigingen tot zorginstellingen; de afgelopen maanden hebben zij allemaal hun verhalen en dromen over de stad kunnen vertellen. Deze verhalen vormen een mooie weerspiegeling van wat er momenteel leeft in de stad. Om een compleet beeld te vormen hebben we ook mensen buiten de stad gesproken.

Dit alles vormt een mooi vertrekpunt om Het Bossche Verhaal inclusief dromen en ambities verder te brengen.

De stem van de stad

Begin dit jaar was De Kleine Winst tijdelijk de huiskamer van de stad.

In totaal voerden we daar 16 gesprekken. We spraken met ruim 100 bewoners, studenten, mensen uit de sport, zorg en welzijn, retail, horeca, de cultuursector, het gevestigde bedrijfsleven en startups. Zij vertelden ons hun verhalen over de stad en wensen voor de toekomst van Den Bosch.

Het leeft!

 • Er heerst ingehouden trots
 • Een sterk gevoel voor ambitie
 • Behoefte aan keuzes
 • Al het moois wat we in huis hebben meer in de etalage zetten

Wat zeggen anderen over Den Bosch

Wat vinden anderen van onze stad? Waar denken ze aan bij Den Bosch?

Wij spraken mensen op straat in Tilburg, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen over Den Bosch. Geen verrassende antwoorden. Heel voor de hand liggend ging het over Bossche bollen, carnaval, de historische binnenstad en het bourgondische karakter.

Positionering Den Bosch

Al die gesprekken leverden veel waardevolle input op. Mooie verhalen, dromen en krachtige ambities als bewijslast om richting te kiezen en strategische keuzes te kunnen maken. Dit leidt tot de gewenste positionering van onze stad.

Wat we hoorden en voelden…

 • De stad draait om mensen, zij zijn de motor
 • Wij zijn Den Bosch; sociaal bewogen en betrokken personen
 • Mensen van deze tijd, met rijke levenservaring en de blik vooruit

... vertaalden we in:

WIJ ZIJN DEN BOSCH

WIJ ZIJN STERK DOOR VERBINDING. WIJ GAAN VOOR SYNERGIE IN DE VELE ASPECTEN DIE WE TE BIEDEN HEBBEN. WIJ HEBBEN OOG VOOR DE GROTE DIVERSITEIT IN DOELGROEPEN EN ONDERSCHEIDENDE ELEMENTEN. WIJ STRALEN MENSELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID UIT. WIJ GEVEN BLIJK VAN EEN RIJK INLEVINGSVERMOGEN. WIJ ZIJN TROTSE, SOMS WAT EIGENZINNIGE MENSEN EN GEDREVEN DOOR GASTVRIJHEID IN ELK OPZICHT. BIJ ONS VOEL JE JE GEBORGEN, VEILIG, BEGREPEN, WELKOM, WARM EN INCLUSIEF.

"Trots zijn, trots blijven en nog trotser worden op de stad en wat we hebben"

Wij zijn Den Bosch en...

Wij gaan voor kwaliteit

Wij denken in duurzaam

Wij hebben ambitie

Statements die richting bepalen voor de stad. Een project, initiatief, evenement moet aspecten bevatten die op elk van deze statements van toepassing zijn. Zo blijven we op koers en creëren we een eenduidig beeld over wie Den Bosch is en waar we voor staan.

Wij gaan voor kwaliteit

In Den Bosch doen we het goed of niet. We waarborgen een goede toekomst voor mens en stad door het kiezen voor kwalitatieve projecten en programma’s op het gebied van onder andere gezondheid, bereikbaarheid, veiligheid en gebiedsontwikkeling. We doen dit zoveel mogelijk op een slimme manier met een hoog interactief gehalte, waarbij het gebruik van data voor ons belangrijk is. We verankeren dit in de inspiratie die we als stad bieden en maken het zichtbaar.

Wij denken in duurzaam

We willen dit betekenis geven met de speerpunten; energie, natuur, relaties en zorgzaamheid. We dringen het gebruik van energie zo veel mogelijk terug en kiezen op de langere termijn (in 2050) voor energie neutraal. Het behoud van de natuur is belangrijk voor ons en willen we verweven in wat we doen en aanbieden als stad. We kiezen voor partnerships en samenwerking om stabiliteit te garanderen. We zijn op participatie gericht van burgers en de gezamenlijke inzet van partijen. We zorgen voor elkaar en bieden daarin een ‘dichtbij-gevoel’ voor ieder individu.

Wij hebben ambitie

We bieden een flexibele en open ondernemerscultuur en er is ruimte voor experiment. Startups en de labs-varianten worden ondersteund, waarbij een sterke verbinding met het onderwijs wordt gezocht. We bieden een makers omgeving en geven nieuwe initiatieven de ruimte en een herkenbaar platform. We zijn een stad die talent een kans geeft. Het hechter maken van driehoek overheid, bedrijven en onderwijs (o.a. met het oog op doorstroming) vinden we essentieel. We zijn daarnaast een stad van beleving. Door verschillende evenementen en thema’s (bijvoorbeeld food, kunst en data) met elkaar te verbinden, maar ook door vernieuwing toe te laten, kunnen we landelijk onderscheidend zijn.

Het Merkfilter

Wij zijn Den Bosch

Samen bouwen aan de stad van de toekomst. Sterke verbindingen tussen toen, nu en morgen.

Den Bosch wordt als eerste geassocieerd met gastvrij, gezellig en warm, dit zit verankerd in onze bourgondische stijl. Verbinding is de sleutel tot synergie tussen de rijke historie, de realiteitszin van vandaag en oog hebben voor innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de toekomst voor mens, techniek en maatschappij.

Wij zijn Den Bosch. De meest gastvrije stad van Nederland voor iedereen.

"Laten we elkaar meer zoeken en vinden"

De Bossche factor per doelgroep

Om vast te kunnen stellen of een evenement, project of programma een goede bijdrage kan leveren aan de gewenste positionering van de stad is de Bossche factor ontwikkeld. Niet bedoeld als hogere wiskunde maar een hulpmiddel om in de dagelijkse praktijk en/of bestuurlijke realiteit keuzes in lijn te brengen met de gekozen citymaking en -marketing koers. De Bossche factor wordt samengesteld uit een optelsom van een beoordeling op basis van de criteria per doelgroep.

Bewoners | Concept

1. Draagt het onderscheidend bij aan de gastvrijheid van de stad, de trots van de bewoners en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat?

2. Draagt het bij aan onze kernwaarden:

 • Wij gaan voor kwaliteit
 • Wij denken in duurzaam
 • Wij hebben ambitie

3. Valt het binnen een, liefst meerdere van de kernthema’s:

 • Bereikbare stad
 • Leefbare stad (veiligheid, participatie, inclusiviteit)
 • Duurzame stad
 • Gastvrije stad
 • Actieve stad (betrokkenheid)

4. (Economische) binding:

 • Behoud van de huidige bewoners
 • Aantrekken nieuwe bewoners (vooral talent in de speerpuntsectoren)
 • Groei van het aantal woningen
 • Behoud/ stijging positie in de woonaantrekkelijkheidsindex

Bezoekers | Concept

1. Draagt het onderscheidend bij aan de gastvrijheid van Den Bosch?

2. Draagt het bij aan onze kernwaarden:

 • Wij gaan voor kwaliteit
 • Wij denken in duurzaam
 • Wij hebben ambitie

3. Valt het binnen een, liefst meerdere, van de kernthema’s:

 • Bourgondisch 2.0 (werktitel)
 • Cultuurstad van het zuiden (inclusief Jeroen Bosch)
 • Bijzonder winkelen (en bijzonder overnachten)
 • Regionaal: natuur, cultuurhistorie

4. (Economische) binding:

 • Meer bezoekers, meer bestedingen, meerdaags verblijf
 • Landelijke uitstraling
 • Haalbare exploitatie

Studenten | Concept

1. Draagt het onderscheidend bij aan de gastvrijheid, een warm welkom aan en duurzaam behoud van studenten/ talenten?

2. Draagt het bij aan onze kernwaarden:

 • Wij gaan voor kwaliteit
 • Wij denken in duurzaam
 • Wij hebben ambitie

3. Valt het binnen één, liefst meerdere van de kernthema’s:

 • Kwalitatief goed (en onderscheidend) onderwijs
 • Ruimte (inrichting Spoorzone, Onderwijsboulevard, vervoer, cluster- & campusontwikkeling)
 • De stad kennen en beleven
 • Wonen (studentenhuisvesting en starterswoningen)
 • Leren en werken

4. (Economische) binding:

 • Gelijkblijvend aantal studenten
 • Meer werkgelegenheid
 • Meer nieuwe opleidingen met structuurversterkend effect

Bedrijven | Concept

1. Draagt het onderscheidend bij aan open ondernemen, de versterking van het vestigings- en ondernemingsklimaat?

2. Draagt het bij aan onze kernwaarden:

 • Wij gaan voor kwaliteit
 • Wij denken in duurzaam
 • Wij hebben ambitie

3. Valt het binnen een, liefst meerdere van de kernthema’s:

 • ICT/data, Slim ’s-Hertogenbosch
 • Agrifood
 • Economisch Actieplan 2018-2025
 • Financiële/ zakelijke dienstverlening
 • Behouden/ versterken van de centrumfunctie van Den Bosch en de economische aantrekkelijkheid.

4. (Economisch) binding:

 • Acquisitie van buitenlandse en structuurversterkende bedrijven
 • Behoud van bestaande bedrijven
 • Meer werkgelegenheid (in de speerpuntsectoren)
 • Meer startende ondernemingen

"We doen zoveel mooie dingen, maar niemand weet het"

Doe mee, we doen het samen!

De eerste stappen zijn gezet, maar we zijn er nog niet. Citymaking en -marketing is nooit klaar. Het gaat nu juist pas echt beginnen. Samen moeten we aan de slag met het verhaal, het merkfilter en de Bossche factor om de gewenste positionering van de stad invulling te geven. Iets waar we allemaal, van bewoner, student tot ondernemer, jong en oud, dagelijks ons aandeel in hebben.

We nodigen je dan ook van harte uit jouw opmerkingen, dromen en ambities met ons te blijven delen. Daarnaast worden enkele (groepen) stakeholders gericht uitgenodigd de kernthema’s binnen hun doelgroep te concretiseren en nader uit te werken.

Want ik ben Den Bosch. Jij bent Den Bosch. Wij zijn Den Bosch.

Het Bossche Verhaal | citymarketing@s-hertogenbosch.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.