Onderzoek Furkan tura 1gd2

Besturing

Sleep om de camera te bewegen en druk op een plek om de robot er naar toe te laten bewegen. Sleep blokjes op en neer en links naar rechts om te gebruiken als platforms.
Created By
Furkan Tura
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.