החקלאים הם שלושה חברים ששניים מהם רפתנים והשלישי נטע עץ בט״ו בשבט שנה שעברה.

מארגנים לכם מסיבות קיבוץ בלי יותר מדי דיבורים, איכותיות, פשוטות, עם מוזיקה מעולה ואלכוהול במחירים שיש רק בקיבוץ.

ליצירת קשר מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק

Created By
Roy Levy
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.